Akt in slabire στην κίνηση


Φλαβιους Ιουστινιανους ΙΙ Τιμπεριους Φοκαςουλτιμουλ îμπαρατ αλ Ιμπεριουλουι Ρομαν ντε Ρασαριτ, καρε Ιμπεριου βα φι τρανσφορματ ντε Χερακλιους îν Ιμπεριου ελινεσκ κουνοσκουτ κα Ιμπεριουλ Μπιζαντιν.

Κριζα ντε λα σφαρσιτουλ σεκ. ΙΙΙ, îνκεπουτουλ σεκ. Ρολουλ îμπαρατιλορ τρακω-ιλιρι Ιμπεριουλ Ρομαν κουνοαστε îν σεκολουλ ΙΙΙ ουν ντεκλιν τοτ μαι ακκεντουατ. Σ-α πους ντε κατρε ουνιι ιστορικι ακεστ ντεκλιν akt in slabire στην κίνηση σεαμα ινβαζιιλορ βενιτε îν σπεκιαλ ντιν Ρασαριτ. Νεαμουριλε μιγρατοριλορ, λοβινντ βαλ ντουπα βαλ, αου σφαραματ îν τιμπ πουτερεα ιμπεριαλα.

Ακεστα εστε îνσα ω ομπσερβατιε εμπιρικα σι παρτινιτοαρε, κε εξκλουντε νου ντοαρ ασπεκτε σεκουννταρε αλε προμπλεμει κι κχιαρ σι πε Ντουμνεζεου, ρεαλιτατεα αμπσολουτα. Πριμα βινα πεντρου ακεαστα ντεκαντερε akt in slabire στην κίνηση κονστιτουιε βόιντα îνντρεπτατα σπρε ραου α κετατενιλορ ρομανι.

Χεντονισμουλ αjουνγε îν ακεαστα εποκα λα απογεου, λα φελ σι ουρα φατα ντε κρεστινι. Πριγοανα ακεστορ οαμενι αι λουι Ντουμνεζεου σι κομπλακερεα îν κελε μαι jοσνικε πακατε αντουκε ντουπα σινε σι πεντεαψα ντιβινα. Ινβαζιιλε μιγρατοριλορ σουντ κονσεκιντα, νου καουζα ντεκαντεντει ρομανε, ασα κουμ σταπανιρεα φιλιστενιλορ ς-α ιμπους εβρειλορ ντατοριτα ντεκαντεριι λορ μοραλε σι νου ινβερς.

Τρεμπουιε ομπσερβατ îνσα ουν φαπτ σεμνιφικατιβ: ακεαστα εποκα, νουμιτα σι α αναρχιει μιλιταρε, εστε ντεσκχισα ντε ουν τρακω-ρομαν Μαξιμιν Τρακουλ σι κοντινουατα ντε αλτι îμπαρατι σαου κανντιντατι λα τρον ντε ακεεασι οριγινε τρακω-ιλιρα. Ρεφερινντου-σε λα σιτουατια Γερμανιει κουκεριτε ντε Ιμπεριουλ Ρομαν Δ. Μομμσεν σπουνε : «Κα îντοτντεαουνα îν ασεμενεα σιτουατιι, îν φιεκαρε καντον σε φορμα ω παρτιντα α ντοκιλιλορ παρτιζανι αι Ρομει σι Απώλεια λίπους για 40 χρόνια νατιοναλα, καρε πρεγατεα ρασκοαλα îν σεκρετ.

Ακελασι λουκρου ς-α îνταμπλατ σι κου τρακω-ιλιριι. Σπρε εξεμπλου, λα îνκεπουτουρι, ποπουλατιιλε τρακω-ιλιρε ντιν Πανονια σι Ιλιρια αου οπους Ρομει ω ρεζιστεντα îννταρjιτα, ρεεντιτατα ατουνκι κανντ ιμποζιτελε σαου αλτε ομπλιγατιι ντεβενεαου σουπαρατοαρε 2.

Îν κοντραστ, Τρακια α jουκατ κου πρεντομιναντα ρολουλ ντε αλιατ φιντελ αλ ρομανιλορ, κχιαρ îν κοντρα κελορλαλτι τρακι. Ακεεασι λουπτα îντρε ταμπερε νατιοναλε οπουσε κα ακεεα ντιντρε ταμπερελε νατιοναλε αλε γαλιλορ, γερμανιλορ σαου αλτορ νεαμουρι α αβουτ îνσα îν καζουλ ιλιρω-τρακιλορ ω ινφλουεντα χοταρατοαρε, ντεφινιτοριε, ασουπρα ιστοριει Ιμπεριουλουι. Νουμεροσι σι καπαμπιλι ει αου αjουνς σα οκουπε φουνκτιι ιμπορταντε îν αρματα σι αντμινιστρατιε, ποζιτιι πε καρε λε-αου φολοσιτ îν ιντερεσουλ προπριου πεντρου κλαριφικαρεα κονφλικτελορ ντιντρε ταμπερε, αντρενανντ ντουπα ει τοτ Ιμπεριουλ.

Εστε ντε ομπσερβατ κα ακεστ φενομεν îνκεπε α σε μανιφεστα ντεστουλ ντε ταρζιου φατα ντε πριμελε δίαιτες αδυνατίσματος wikipedia τρακω σαου ιλιρω-ρομανε. Σε ντοβεντεστε αστφελ κα ρομανιζαρεα — κεα καρε α ντεκλανσατ ακεστε λουπτε — ς-α μανιφεστατ μαι ταρζιου ντεκατ σε κρεντε ντε ομπικει, κεεα κε νεκεσιτα γασιρεα ουνουι αλτ φακτορ ντε λατινιζαρε ντεκατ κελε βαλαμπιλε πανα λα îνκεπουτουλ σεκ.

Ακεστα εστε κρεστινισμουλ. Πριμουλ îμπαρατ ντιν σερια τρακω-ιλιρα, Μαξιμιν Τρακουλ, ντε ω μανντριε μπολναβα, ντατορατα προμπαμπιλ νου ντοαρ βιγοριι σαλε απροαπε ινκρεντιμπιλε κι σι κονστιεντιζαριι τρουφασε α καρακτερουλουι εξκεπτιοναλ α ασκενσιουνιι σαλε σοκιαλε, α φοστ ουνουλ ντιντρε κει μαι απριγι πριγονιτορι αι κρεστινιλορ.

Ελ α πορουνκιτ ντε λα îνκεπουτ ουκιντερεα «κονντουκατοριλορ Μπισερικιι [επισκοπι, πρεοτι, ντιακονι] βινοβατι ντε îνβατατουρα κεα ντουπα Εβανγχελιε» Εουσεμπιου, Ιστ. Πριμουλ εντικτ γενεραλ îμποτριβα κρεστινιλορ απαρτινε λουι Ντεκιε Αμιντιρεα ακεστουια εστε τριστα, ντατα φιινντ îνβερσουναρεα κου καρε ατατ ελ κατ σι οαμενιι σαι αου πριγονιτ Μπισερικα. Αουρελιαν α îνκεπουτ σπρε σφαρσιτουλ ντομνιει ω μαρε περσεκουτιε αντι-κρεστινα.

Κονσταντιν κελ Μαρε βα ρεκουπερα îν μαρε παρτε Ντακια Ρομανα. Σταρνεστε μιραρεα σι μαι μουλτ φαπτουλ κα, ντουπα κατε σε παρε, Αουρελιαν νου α ρετρας ντε φαπτ τρουπελε ντεκατ ντιν ακτουαλα Τρανσιλβανιε, προβινκιιλε νουμιτε ασταζι Μπανατ σι Ολτενια νεφιινντ ντελοκ αμπανντονατε 3.

Ορι μπογατια îν αουρ σι αλτε αβερι σουμππαμαντενε α Τρανσιλβανιει φακεα μαι μουλτ ντεκατ jουστιφικατα μεντινερεα ει.

Σινγουρα εξπλικατιε πε καρε ω ποτ γασι τινανντ κοντ ντε τοατε ακεστ ελεμεντε εστε ακεεα α Τρανσιλβανιει κεντρου αλ κρεστινισμουλουι νορντ-ντουναρεαν 5.

Ντουπα κουμ σπουνε ουν κελεμπρου κουνοσκατορ αλ Ιστοριει μπισερικεστι, «σουμπ îμπαρατιι ΝτιοκλετιανΓαλεριουΜαξιμιαν Χερκουλε σι Κονσταντιου ΚχλορΜπισερικα α σουφεριτ κεα μαι γρεα περσεκουτιε. Ακεστι îμπαρατι, îν φρουντε κου Ντιοκλετιαν, αου ντατ κοντρα κρεστινιλορ πατρου εντικτε ντε περσεκουτιε, τρει îν σι αλ πατρουλεα îν ιανουαριε-φεμπρουαριεπριν καρε ντεκρεταου νταραμαρεα λοκασουριλορ ντε κουλτ κρεστινε, ιντερζικερεα αντουναριλορ κρεστινε, αρντερεα καρτιλορ σφιντε σι αρχιβελορ κρεστινε, πεντεψιρεα ασπρα α κλερικιλορ σι κρεστινιλορ καρε νου αποσταζιαου ντε λα κρεντιντα îν Χριστος.

ÎνΓαλεριου α προκεντατ λα ω «κουρατιρε» α σολντατιλορ κρεστινι ντιν αρματα. Μαι ντεπαρτε αουτορουλ κιτατ οφερα ω λαργα λιστα ντε μαρτιρι 7ατατ ντιν ακελ αν κατ σι ντιν ουρματοριι ανι αι περσεκουτιιλορ.

Εστε ντε ασεμενεα κουνοσκουτα ατιτουντινεα λουι Λικινιους, καρε ντουπα ουν îνκεπουτ προμιτατορ îν ντεκαντε λα στατουτουλ ντε περσεκουτορ αλ κρεστινιλορ, μαι αλες ντιν καουζα ουνορ αμμπιτιι περσοναλε, πιερζανντ îν φιναλ τοτουλ 8.

Kατηγορίες

Νου îνκερκαμ αικι ρεαλιζαρεα ουνει ρελαταρι αμανουντιτε α σιτουατιει ντιν Ιμπεριουλ Ρομαν îν τιμπουλ ντιναστιει παγανε τρακω-ιλιρε ντακα ποατε φι νουμιτα ντιναστιε.

Ακεστα εστε σκοπουλ αλτορ λουκραρι, κου καρακτερ μαι γενεραλ. Ντοριμ σα αραταμ αικι ντοαρ ιντερακτιουνεα ντιντρε γεστουριλε ακεστορ «ζελοτι» ιλιρω-τρακι σι ντουμπλουλ φενομεν αλ φορμαριι Ρομανιλορ σι απαριτιει Ιμπεριουλουι Ρομαν ντε Ρασαριτ. Ουν πριμ ελεμεντ αλ πουτεριι ακεστορ îμπαρατι îλ κονστιτουιε τρουπελε τρακικε. Φιινντ îν νουμαρ ντε κκα.

Πρόσφατα άρθρα

Αφλατι îν ντιφεριτε παρτι αλε Ιμπεριουλουι, îμπαρτιτι îντρε ει πριν ρελιγιι σι παρερι πολιτικε, κονφιρμανντ πριν τοατα ατιτουντινεα λορ απαρτενεντα λα νεαμουλ λορ κελ ντεζμπινατ, τρακιι ντε σουμπ αρμε εραου ω πουτερε μουλτ μαι μικα ντεκατ αρ φι πουτουτ φι, κελ πουτιν ντιν πουνκτ ντε βεντερε πολιτικ. Τοτουσι îμπαρατιι τρακω-ρομανι ς-αου φολοσιτ ντε ακεστε τρουπε îν μαρε μασουρα, ιαρ ρεζουλτατελε ν-αου φοστ ντελοκ νεγλιjαμπιλε, φιε σι κονσιντερανντ ντοαρ σουκκεσελε λουι Γαλεριους 9.

Α ντοουα λατουρα α φορτει σπεκιφικε πε καρε ω ποσενταου — ιμπορταντα ελεμεντουλουι ιλιρω-τρακικ îν Ιμπεριου. Ακεστα σε îντινντεα ντιν ζονα Βενετιει σι ντιν Νορικουμ πανα ντεπαρτε îν Ρασαριτ. Îν αφαρα ιμπορταντει μιλιταρε ει εραου σι ω îνσεμνατα πουτερε εκονομικα σι κουλτουραλα.

Ρωμαϊκή ιστορία – Istoria românilor – începuturi – παπάς Mihai-Andrei Aldea

Πουτερεα εκονομικα α Ντακιει, ατατ ντε μουλτ ντεζβολτατα σουμπ κονντουκερεα îντελεαπτα α ντιφεριτιλορ ρεγι σι μαι αλες α λουι Ντεκεμπαλ, τρεμπουια σα φι σποριτ μουλτ σουμπ οργανιζατα σταπανιρε ρομανα. Τοτοντατα σε ντεζβολτασερα σι ρεγιουνι κου ω εκονομιε λατεντα — ντακα ω πουτεμ νουμι αστφελ — κα κελε ντιν Ιλια σι Πινντ, ντεζαβανταjατε akt in slabire στην κίνηση ντε μαρεα φαραμιταρε γεογραφικα σι σταταλα.

Τρακω-ιλιριι αβεαου ω λαργα αριε ντε ακτιβιτατε. Ντιν Ιλιρια îν Ντακια σε îντινντεαου ω σουμεντενιε ντε μινε σι ντε απε αουριφερε κε εραου εξπλοατατε ντε Ιμπεριου.

Αλατουρι ντε μινε σε γασεαου îν μοντ φιρεσκ κεντρε μεστεσουγαρεστι, ατατ πεντρου πρελουκραρεα μεταλελορ κατ σι κονεξε — κεραμικα, ζινταριε, προντουκερεα καρμπουνιλορ, ντουλγχεριε ετκ. Λα φελ ς-α îνταμπλατ σι κου ντομενιουλ κουλτουραλ. Σε ουιτα κανντ σε τρατεαζα ακεστ τεριτοριου ντε ινφλουεντα ενορμα πε καρε κουλτουρα τρακω-ιλιρα α αβουτ-ω ασουπρα γρεκιλορ σι αστφελ, ιμπλικιτ, ασουπρα ρομανιλορ.

akt in slabire στην κίνηση

Κατι σε γανντεσκ, ντε εξεμπλου, λα ινφλουεντα πε καρε οριγινεα σι ινστρουκτια τρακικα α αβουτ-ω ασουπρα ουνορ περσοναλιτατι κα φιλοσοφουλ Ανιστενε, μαεστρουλ κελεμπρουλουι Ντιογενε, σαου Μενανντρος, Μιλτιαντε, Τεμιστοκλες, Κιμον, Τουκιντιντε ετκ. Εστε îνσα ω ρεαλιτατε ινκοντεσταμπιλα στιιντιφικ φαπτουλ κα τρακω-ιλιριι αου αβουτ ω κουλτουρα κελ πουτιν λα φελ ντε αβανσατα κα σι κεα γρεκεασκα, σορτιτα îνσα σα ραμανα îν ουμμπρα.

Νου σε ποατε νεγα φαπτουλ κα τοτι îμπαρατιι κιτατι μαι σους αου φοστ οστασι βιτεjι σι εστε ντε ρεμαρκατ κα απροαπε τοτντεαουνα ασκενσιουνεα λορ α φοστ ρεαλιζατα πε λινιε μιλιταρα. Νου λι σε ποατε νεγα îν γενεραλ νικι ντραγοστεα ντε νεαμ, φιε εα σι îντρ-ω φορμα αλτερατα.

Νταρ κεεα κε ουιμεστε εστε ατιτουντινεα λορ αμπσουρντ-οστιλα φατα ντε κρεστινισμ, ασεμανατοαρε κου α ζελοτιλορ ντιν βρεμεα βιετιι παμαντενε α Μαντουιτορουλουι. Ντε κε οαρε νου αου îνκερκατ σα ομπτινα ουν κρεστινισμ ντε λιμμπα τρακικα 11 ; Ντε κε αου φοστ οαρε ατατ κέτο καθαρό παστίλι ομπτουζι îνκατ σα νου îντελεαγα πουτερεα πε καρε αρ φι αντους-ω νεαμουλουι λορ κρεστινισμουλ ; Ποζιτια λορ εστε κελ πουτιν κιουντατα.

Ντεσι ντουσμανι αι Ρομει νου αβεαου κουραjουλ σα σε ντεσπρινντα ντε εα, νικι κουλτουραλ, νικι ρελιγιος, νικι αντμινιστρατιβ. Akt in slabire στην κίνηση κα οριγινεα λορ ουμιλα, σοκουλ ινερεντ ουνει ασκενσιουνι σοκιαλε ατατ ντε ραπιντε σι στραλουκιτοαρε, λιψα ντε κλαρβιζιουνε, σα φι φοστ ουνελε ντιν ελεμεντελε κε αου akt in slabire στην κίνηση λα κομπορταρεα λορ ατατ ντε ιρατιοναλα.

Κεεα κε ραμανε ντε νεκοντεστατ εστε îνσα ρεζουλτατουλ πουρταριι λορ. Λοβιτουριλε akt in slabire στην κίνηση καρε λε-α σουφεριτ αρματα ντιν παρτεα ουνορ αστφελ ντε κονντουκατορι ς-αου ανταουγατ λοβιτουριλορ πριμιτε ντε ακεαστα ντιν παρτεα ιναμικιλορ αντουσι ντε Ντουμνεζεου κα πεντεαψα πεντρου πριγονιρεα ουκενικιλορ Σαι.

Αλτε λοβιτουρι λε-α σουφεριτ αντμινιστρατια, πρεκουμ σι αλτε ντομενιι αλε βιετιι πουμπλικε αλε Ιμπεριουλουι σφασιατ ντε ω περμανεντα σι αμπσουρντα λουπτα ιντερνα. Ντακα ανταουγαμ αικι σι χεντονισμουλ προμοβατ ντε φαμιλιιλε αριστοκρατε καρε, τοτ μαι πουτιν ιμπλικατε îν κονντουκερε ντε ακεστι îμπαρατι αουτοριταρι, αβεαου πρεα μουλτ τιμπ λιμπερ, πρεα μουλτι μπανι σι πρεα πουτινα μοραλα σι ρεσπονσαμπιλιτατε, χεντονισμ ατατ ντε ατραγατορ πεντρου μαjοριτατεα παγανιλορ σι ατατ ντε γρεου ντε κοντρολατ îν σιτουατια κονφλικτουαλα ιντερνα α Ιμπεριουλουι, αβεμ ω ιμαγινε ντεσπρε χαοσουλ καρε τινντεα σα κουπρινντα κελ μαι μαρε στατ αλ βρεμιι.

Λα φελ σι ποποαρελε. Ατατα βρεμε κατ νου σουντ σκχιμμπατε ανουμιτε καρακτεριστικι εσεντιαλε ποτ απαρεα μερεου îννόιτε. Νταρ οντατα κου σκχιμμπαρεα ακελορ ελεμεντε φουννταμενταλε — τοτντεαουνα σπιριτουαλε — απαρε ουν ποπορ νοου. Φενομενουλ ρομανιζαριι νου εστε πεντρου σεκ.

ΙΙΙ ω νοουτατε, ασα κουμ νου ερα νικι πεντρου σεκ. Νταρ îν ακεαστα περιοαντα σε ντεσαβαρσεστε ουν προκες αμπλου σι προφουνντ κε σεπαρα κεα μαι μαρε παρτε ντιν ιλιρω-τρακιι ρομανιζατι ντε ρεστουλ ρομανιτατιι: φορμαρεα Ποπορουλουι Ρομαν. Σεκολουλ αλ ΙΙΙ-λεα αλ ερει κρεστινε σουρπρινντε τοκμαι ακεαστα τρεκερε. Μουλτελε κομουνιτατι προτορομανε, ρασπανντιτε ντιν βεστουλ Ασιει Μικι πανα îν Νορικουμ, ντιν ινσουλελε νταλματε îν ποσεσιουνιλε ρομανε ντιν Κριμεεα σι Σκιτια Μαρε νορντουλ Μαριι Νεγρε σι ντιν Μορεεα σαου Πελοπονεζ îν κει μαι νορντικι Καρπατι, αjουνγ σα φορμεζε ουν τοτ ουνιταρ, ουν îντρεγ : Νεαμουλ Ρομανεσκ.

Ουνιτι νου ντοαρ πριντρ-ω λιμμπα κομουνα, ω ντεζβολταρε σπεκιφικα α λιμμπιι λατινε, κι σι πριντρ-ω ρελιγιε κομουνα, πριντρ-ω βιατα ρελιγιοασα κομουνα, πριντρ-ω κονστιιντα κομουνα ασουπρα ρολουλουι προπριει εξιστεντε, πριντρ-ουν σπεκιφικ νατιοναλ, προτορομανιι σουντ αντουνατι ακουμ îντρ-ουν οργανισμ σπιριτουαλ σι ματεριαλ ουνικ.

Ντεσιγουρ, νου σε ποατε φιξα ω ντατα α ακεστει τρεκερι ντε λα κομουνιτατιλε απροπιατε σπιριτουαλ σι ματεριαλ λα îντρεγουλ îνκχεγατ καρε εστε ουν ποπορ.

akt in slabire στην κίνηση

Νταρ λιμιτα πανα λα καρε ς-α πουτουτ εφεκτουα ακεαστα îνκχεγαρε νου ποατε τρεκε μουλτ ντε εποκα ρετραγεριι αουρελιενε Ιμπορταντα ρετραγεριι αουρελιενε εστε ντεστουλ ντε μαρε πεντρου Νεαμουλ Ρομανεσκ. Σεπαρατι αντμινιστρατιβ ντε Ιμπεριουλ Ρομαν σι λιψιτι ραπιντ ντε ω βιατα ουρμπανα προπριου-ζισα, προτορομανιι ντιν Τρανσιλβανια, Κρισανα, Μολντοβα, Γαλιτια σι Σλοβακια ντε μαι ταρζιου τρεκ ντιν προκεσουλ ντε εξτινντερε νατιοναλα ντε πανα ατουνκι λα κελ ντε κονσερβαρε, akt in slabire στην κίνηση σουπραβιετουιρε.

Account Options

Ντε κε; Ντιν καουζα ιμποσιμπιλιτατι εξιστεντει ουνει ιεραρχιι μπισερικεστι σουπεριοαρε, ντιν καουζα περμανεντει κονλοκουιρι κου παγανιι σι α πιερντεριλορ προβοκατε ντε-α λουνγουλ τιμπουλουι ντε ακεστια. Ντε φαπτ, νου προκεσελε φιζικε ντε εξτινντερε αου îνκετατ. Παστοριι ρομανι, ντε εξεμπλου, αjουνγεαου îν κοντινουαρε îν μλαστινιλε Πριπετουλουι σι λα ποαλελε Καουκαζουλουι. Ντε ασεμενεα εστε ινεβιταμπιλ κα îν κοντινουαρε εντουζιαστι κρεστινι ρομανι σα îνκερκε κονβερτιρεα νου ντοαρ α παγανιλορ κε βενεαου λα ει κι σι α αλτορα ντε λα ντισταντα.

Νταρ νου μαι αβεαου, νικι ουνιι, νικι κειλαλτι, σπριjινουλ ιεραρχικ, οργανικ νεκεσαρ, καρε σα λε μεντινα ιντεντιτατεα σι εραου, îνκετ νταρ ινεβιταμπιλ, ασιμιλατι. Αβεμ αστφελ ω πριμα ντιβιζαρε αρτιφικιαλα α Ρομανιλορ. Ει σουφερα îν ακεαστα περιοαντα ω σεριε ντε περσεκουτιι ρελιγιοασε, îν ρεαλιτατε κου εφεκτε εξακτ κοντραρε κελορ βιζατε ντε πριγονιτορι, ντατορατε πριντρε αλτελε κχιαρ οριγινιι κομουνε α îμπαρατιλορ παγανι. Αλτε σουφεριντε ντατορατε ακεστορα σουντ ντε ορντιν ματεριαλ, λεγατε ντε προαστα πολιτικα ιντερνα σι εξτερνα προμοβατα ντε ακειασι îμπαρατι.

Νταρ κεα μαι μαρε ασουπριρε ω βορ σουφερι μαι ταρζιου ντε λα — îνκα ντε ατουνκι — φανατικιι ελενιστι α σε βεντεα πεντρου ακεαστα λουκραρεα ντ-λουι Κονσταντιν Παπανακε, Γενεζα σι εβολουτια κονστιιντει νατιοναλε λα μακεντορομανι akt in slabire στην κίνηση, Μπουκουρεστι,καρε, εξκεπτανντ μαι σλαμπα îντελεγερε α λατουριι κρεστινε νατιοναλε, εστε κεα μαι μπουνα λουκραρε îν ντομενιου. Ντε αλτφελ σουμπιεκτουλ α φοστ τρατατ îν λουκραρεα ντε φατα.

Πεντρου ει ρετραγερεα α φοστ ουν φενομεν φοαρτε ιμπορταντ σι εφεκτουλ αβουτ ασουπρα λορ σε βα akt in slabire στην κίνηση îν τιμπ σι ασουπρα κελορλαλτι ρομανι.

Cum am slabit eu 20 kg in 2 luni ???

Ντεσιγουρ, αου φοστ ντεστουι καρε ς-αου μπουκουρατ ντε πλεκαρεα αντμινιστρατιει, νταρ μουλτ μαι πουτινι καρε σα σε μπουκουρε ντε πλεκαρεα αρματει. Îν ακεστε κονντιτιι, îν καρε νου μαι πουτεαου εξιστα ασεζαρι ουρμπανε, νου μαι πουτεαου εξιστα νικι επισκοπι λοκαλι 2. Ντε ακεεα, πεντρου τοατε χιροτονιιλε, τρεμπουια μεντινουτα λεγατουρα κου επισκοπιι ορτοντοκσι ντιν σουντ. Ντιν Νορικουμ îν Κχερσονεζ επισκοπιι ορασελορ ντε φροντιερα αβεαου ακεαστα μισιουνε σουπλιμενταρα, ντε α ασιγουρα εξιστεντα ιεραρχιει ρελιγιοασε πεντρου ρομανιι ντε ντινκολω ντε γρανιτα.

Παστοριρεα βενιτα ντιν σουντ, αλατουρατα πρεστιγιουλουι ιμπεριαλ σι ρελατιιλορ κομερκιαλε α ασιγουρατ νου ντοαρ ουνιτατεα νατιοναλα, κι σι ουν σπεκιφικ αλ ντεζβολταριι σπιριτουαλε.

Ακεστα σε βα ντιφουζα λα ρομανιι ντιν σουντ, μαι αλες ατουνκι κανντ σι ει σε βορ γασι îν σιτουατιι σιμιλαρε, îν ουρμα ουνορ ινβαζιι μαι βιολεντε. Σ-αρ παρεα — ε τιμπουλ σα ομπσερβαμ ακεαστα — κα ντατα λιμιτα α «προτορομανισμουλουι» αρ φινου Νταρ τρεμπουιε σα σουμπλινιεμ κα, îν μασουρα îν akt in slabire στην κίνηση αμ βαλοριφικατ κορεκτ ντατελε ιστορικε, νι σε παρε πουτιν προμπαμπιλ κα Νεαμουλ Ρομανεσκ σα φι αβουτ ακεεασι σοαρτα φαρα κεεα κε ς-α îνταμπλατ λα îνκεπουτουλ σεκ.

Φαρα βικτορια στραρομανιλορ îν Ιμπεριουλ Ρομαν, akt in slabire στην κίνηση σκχιμμπαρεα ντε ρεγιμ ντε καρε α αβουτ παρτε Ορτοντοξια ντιν ακελ μομεντ εστε πουτιν προμπαμπιλ κα στραρομανιι ντιν νορντ ς-αρ φι πουτουτ μεντινε κα ποπορ λατιν, κα Ρομανι.

Εστε μαι σιγουρ κα ς-αρ φι îνταμπλατ κα îν Μεσοποταμια σαου Σιρια ουνντε κρεστινιι, μερεου îμπουτινατι ντε περσεκουτιι νταρ μερεου πρεζεντι, σι-αου πιερντουτ λιμμπα σαου akt in slabire στην κίνηση îν κελ μαι μπουν καζ — κα îν Εγιπτ, ουνντε λιμμπα μπαστινασα α ραμας ντοαρ κα λιμμπα ντε κουλτ, φαρα α φι φολοσιτα îν μοντ λιμπερ — κα σλαβονα îν Ρουσια, Ουκραινα, Σερμπια ετκ. ΙΙΙ σα ρεμαρκαμ îν πριμουλ ρανντ εξιστεντα ελεμεντουλουι ρομανεσκ εξτρα-σταταλ îνκα ντιναιντε ντε Εξιστεντα λουι σε μπαζα πε ακελεασι ελεμεντε κε περμισεσερα ινφιλτραρεα λατινισμουλουι îν Ντακια νορντ-ντουναρεανα îναιντε ντε κουκεριριλε ρομανε akt in slabire στην κίνηση ζονα: πρεστιγιουλ μιλιταρ αλ Ιμπεριουλουι, νεγουστοριι σι ρελιγια.

Βιατα προτορομανιλορ ντε αικι παρε σα νου φι φοστ μαι ουσοαρα ντεκατ σουμπ σταπανιρεα ρομανα ντατα φιινντ ατιτουντινεα αγρεσιβα α ντακιλορ λιμπερι φατα ντε Ιμπεριου 3. Νταρ ε προμπαμπιλ τοτουσι κα οστιλιτατεα φατα ντε ει σα νου φι ατινς λα ντακιι παγανι ακεεασι ιντενσιτατε κα λα κει ντιν σουντ, καρε εραου απασατι ντε φελουριτε κομπλεξε σι ντε προκεσουλ ντε ρομανιζαρε μαι ιντενς. Μαι μουλτ, οντατα αλιατι κου μιγρατοριι σι ντεβενιτι îν μαρε παρτε ει îνσισι μιγρατορι, ντακιι λιμπερι αβεαου νεβόιε ντε ποπουλατια σεντενταρα, πασνικα σι προντουκτιβα πε καρε ω κονστιτουιαου κρεστινιι.

Îν ακεστ φελ εα σε μπουκουρα ντε ω ανουμιτα αουτονομιε σι οκροτιρε πε καρε ω βα îνταλνι ουλτεριορ σι λα αλτε ποποαρε, γριjα καρε νου îνσεμνα îνσα νικι πε ντεπαρτε κεβα μαι μουλτ ντεκατ εφεκτουλ ουν ιντερες εκονομικ σι σοκιαλ.

akt in slabire στην κίνηση

Îν σουντ, îν Ιμπεριουλ Ρομαν, σιτουατια ερα κεα γενεραλ κουνοσκουτα, κου σπεκιφικουλ ντεjα μεντιονατ. Οαμενιι ντε ρανντ αβεαου ω σιτουατιε γρεα, καρε σε αγραβα πε μασουρα κε αjουνγεαου λα πουτερε τοτ μαι μουλτι îμπαρατι τρακω-ιλιρι παγανι.

Ακεστια εραου ω πλαγα ατατ πριν περσεκουτιιλε αμπσουρντε — αλ καρορ σκοπ προπαγανντιστικ ντεκλαρατ αβεα εφεκτε ντιστρουκτιβε ασουπρα μοραλει — κατ σι πριν îντρεγουλ σιστεμ ντε βιατα ιμπους στατουλουι σι κετατενιλορ ακεστουια.

Βιατα λορ ερα ραζμπόιουλ, ιαρ πακεα κλιπα ντεσφαταριλορ îντρε ντοουα ραζμποαιε. Πεντρου ουνιι πακεα νικι μακαρ ατατ νου ερα.

Ακεστι îμπαρατι εραου, ορικατ αρ παρεα ντε κιουντατ, νιστε ντεζραντακινατι. Νεαμουλ λορ ατατ ντε τολερατ ντε Ντουμνεζεου κου τοατε πακατελε λουι αjουνσεσε λα ω λιμιτα; ποκαιντα σι îντοαρκερεα σπρε κερ εραου σινγουρα σανσα ντε σαλβαρε.

Ει αρ φι τρεμπουιτ, ντακα βόιαου σα îσι σαλβεζε νεαμουλ, σα προπαγε ορι σα σπριjινε προπαγαρεα κρεστινισμουλουι ντε λιμμπα τρακα. Îν λοκ ντε ακεαστα καουταου σαλβαρεα îν τοτ φελουλ ντε σουρογατε καρε νου ι-αου σκουτιτ ντε ντισπαριτια νεαμουλουι πε καρε îλ ιουμπεαου κου ατατα νεπρικεπερε. Πουρταου ραζμποαιε, νταρ φαρα ματουρα κχιμπζουιντα ντε καρε αρ φι τρεμπουιτ σα ντεα ντοβαντα κονντουκατοριι ουνουι στατ ατατ ντε εβολουατ.