Δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai


ΠΡΟΣΕΛΗΝΕΣ: ΠΕΡΙ ΣΕΞ, ΟΡΓΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ

Πρέπει, κατά συνέπεια, να διαβαστούν από το μηχανικό που θα πραγματοποιήσει την εγκατάσταση καθώς και τον ειδικευμένο χειριστή πριν από την εγκατάσταση και την εκκίνηση και πρέπει να είναι πάντα διαθέσιμες στο χώρο της εγκατάστασης της αντλίας.

Λειτουργία και εγκατάσταση πρέπει να συμφωνούν με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης. Εάν δεν τηρηθούν οι παρούσες οδηγίες ασφαλείας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός σε άτομα! Η μη συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή βλάβη του προϊόντος! Σημειώσεις ή οδηγίες που καθιστούν τη δουλειά ευκολότερη και εξασφαλίζουν ασφαλή λειτουργία. Ο χειριστής θα πρέπει να καθορίσει επακριβώς τους τομείς ευθύνης, τα πεδία αρμοδιότητας και την επίβλεψη του προσωπικού.

Εάν χρειάζεται, το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδευτεί κατάλληλα.

 • Εκκρεμές - nidozaragoza.es
 • Μπορεί να αισθάνεται να χάσει βάρος
 • Απώλεια λίπους σε 30 Δία
 • Ως πνευματική αναζήτηση και σκοπός ζωής.
 • Δίαιτα Moritz
 • Από τον ίδιο συγγραφέα: ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ - PDF Free Download
 • ΤΟΞΟΤΗΣ: Απριλίου

Κίνδυνοι που απορρέουν από τη μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας Η μη τήρηση των οδηγιών ασφαλείας μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο προσωπικό, στο περιβάλλον και στην αντλία και μπορεί να καταστήσει άκυρες οποιεσδήποτε αξιώσεις για αποζημίωση. Ελληνικά GR 3 4 Ελληνικά GR Μπορεί να οδηγήσει στους παρακάτω κινδύνους: Τραυματισμός ατόμων λόγω έκθεσης σε ηλεκτρικούς, μηχανικούς και χημικούς κινδύνους. Καταστροφή του περιβάλλοντος και τραυματισμός ατόμων από διαρροές επικίνδυνων ουσιών.

Οι πληροφορίες που συνοδεύουν την αντλία πρέπει να τηρούνται. Οι επικίνδυνες ουσίες που προέρχονται από διαρροές δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai να απορρίπτονται με τρόπο που δεν επιβαρύνει το προσωπικό ή το περιβάλλον. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγονται βλάβες που προκαλούνται από την ηλεκτρική ενέργεια, βλέπε τους κανονισμούς της τοπικής εταιρείας παροχής ηλεκτρισμού.

Πριν από την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών στην αντλία, πρέπει να την έχετε αποσυνδέσει από το δίκτυο. Το σύστημα πρέπει να είναι χωρίς πίεση! Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά εξαρτήματα και ανταλλακτικά. Η χρήση άλλων εξαρτημάτων μας απαλλάσσει από οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τις συνέπειες.

Δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai παρόλα αυτά πάθει κάποια βλάβη, η ασφάλεια του όλου συστήματος πρέπει να είναι εξασφαλισμένη. Χρησιμοποιήστε τις σχετικές λειτουργίες παρακολούθησης και ελέγχου για αυτό το σκοπό. Το μέσο δοσομέτρησης βρίσκεται υπό πίεση και μπορεί να είναι βλαβερό για την υγεία και το περιβάλλον. Όταν εργάζεστε με χημικά, πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες στην εγκατάσταση κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων π. Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή χημικών όταν χειρίζεστε χημικά!

Αρχίζω Δίαιτα – έξυπνα μυστικά για να χάσετε περιττά κιλά

Σε περίπτωση που το διάφραγμα παρουσιάζει διαρροές ή καταστραφεί, το υγρό δοσομέτρησης θα διαρρεύσει από το άνοιγμα της αποχέτευσης στην κεφαλή δοσομέτρησης βλέπε σχήμα 2.

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης για τη διαφύλαξη της υγείας και την προστασία του εξοπλισμού από τη διαρροή του υγρού δοσομέτρησης! Ελέγχετε καθημερινά εάν το υγρό παρουσιάζει διαρροή από το άνοιγμα της αποχέτευσης!

δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai

Αλλαγή του διαφράγματος, βλέπε κεφάλαιο 7. Ένας εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού, ο οποίος θα οδηγείται σε ένα δοχείο, π. Βεβαιωθείτε ότι οποιαδήποτε χημικά απελευθερωθούν από την αντλία ή οποιοιδήποτε κατεστραμμένοι αγωγοί δεν θα προκαλέσουν βλάβη στα εξαρτήματα του συστήματος και στα κτήρια.

Συνιστάται η τοποθέτηση συστημάτων παρακολούθησης διαρροών καθώς και δοχείων περισυλλογής. Το μέσο δοσομέτρησης πρέπει να είναι σε υγρή κατάσταση! Τηρείτε τα δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai ψύξης και βρασμού του μέσου δοσομέτρησης!

Γενικά Η αντλία δοσομέτρησης DDΕ είναι μία αντλία διαφράγματος αυτόματης πλήρωσης. Αποτελείται από ένα περίβλημα με βηματικό κινητήρα και ηλεκτρονικά και μία κεφαλή δοσομέτρησης με διάφραγμα και βαλβίδες. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά δοσομέτρησης της αντλίας: Βέλτιστη εισροή ακόμη και με μέσο απαέρωσης, καθώς η αντλία λειτουργεί πάντα σε πλήρη διαδρομή αναρρόφησης. Συνεχής δοσομέτρηση, καθώς το μέσο αναρροφάται με μικρή διαδρομή αναρρόφησης, ανεξάρτητα από την τρέχουσα παροχή δοσομέτρησης και δοσομετράται με τη μεγαλύτερη δυνατή διαδρομή δοσομέτρησης.

Βεβαιωθείτε ότι τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το μέσο δοσομέτρησης είναι ανθεκτικά στο μέσο δοσομέτρησης υπό συνθήκες λειτουργίας, βλέπε τα χαρακτηριστικά στο εγχειρίδιο!

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ανθεκτικότητα και την καταλληλότητα της αντλίας για κάποιο συγκεκριμένο μέσο δοσομέτρησης, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Grundfos. Η εγγύηση σύμφωνα με τους γενικούς μας όρους πώλησης και παράδοσης ισχύει μόνο εάν πληρούνται οι παρακάτω απαιτήσεις: Η αντλία χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Η αντλία δεν έχει λυθεί ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο.

Η συντήρηση έχει πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένο και ειδικευμένο προσωπικό. Έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά ανταλλακτικά για τις επιδιορθώσεις κατά τη διάρκεια της συντήρησης. Πεδία εφαρμογής Επεξεργασία πόσιμου νερού Επεξεργασία ακάθαρτων υδάτων Επεξεργασία νερού πισίνας Επεξεργασία νερού λέβητα CIP Clean-In-Place Επεξεργασία νερού ψύξης Επεξεργασία νερού βιομηχανικής επεξεργασίας Μονάδες έκπλυσης Χημική βιομηχανία Διαδικασίες υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης Άρδευση Βιομηχανία χαρτιού και χαρτοπολτού Βιομηχανίες τροφίμων και ποτών.

Η συχνή αποσύνδεση από την τάση δικτύου, π. Η ακρίβεια δοσομέτρησης μειώνεται επίσης ως αποτέλεσμα των εσωτερικών διαδικασιών εκκίνησης. Μην ελέγχετε την αντλία μέσω της τάσης δικτύου για λόγους σχετικά με τη δοσομέτρηση! Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τη λειτουργία 'External stop' για να εκκινήσετε και να σταματήσετε την αντλία! Άλλες εφαρμογές ή η λειτουργία των αντλιών σε περιβάλλον και συνθήκες λειτουργίας που δεν έχουν εγκριθεί, θεωρούνται ακατάλληλες και δεν επιτρέπονται.

Η Grundfos δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία που προκύπτει από δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai χρήση. Η αντλία δεν είναι εγκεκριμένη για λειτουργία σε δυνητικά εκρηκτικούς χώρους! Ελληνικά GR Σε περίπτωση εξωτερικής εγκατάστασης απαιτείται μία προστατευτική κατασκευή για τον ήλιο! Κατηγορία προστασίας Μοντέλο Κατανάλωση ρεύματος Χώρα παραγωγής Μέγ. Συναρμολόγηση και τοποθέτηση 4.

Metafisikes Anazitisis: Πως είδε ένας εκ γενετής τυφλός

Το έλασμα τοποθέτησης μπορεί να τοποθετηθεί κατακόρυφα, π. Χρειάζονται μόλις μερικά γρήγορα βήματα για να στερεώσετε την αντλία με ασφάλεια στο έλασμα τοποθέτησης με τη βοήθεια ενός μηχανισμού ράγας. Η αντλία μπορεί εύκολα να απελευθερωθεί από το έλασμα τοποθέτησης για την πραγματοποίηση της συντήρησης Απαιτήσεις Η επιφάνεια τοποθέτησης πρέπει να είναι σταθερή και δεν πρέπει να δονείται.

Η δοσομέτρηση πρέπει να πραγματοποιείται κατακόρυφα προς τα πάνω Ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε το έλασμα τοποθέτησης Κατακόρυφη τοποθέτηση Ο μηχανισμός ράγας του ελάσματος τοποθέτησης πρέπει να είναι πάνω.

Οριζόντια τοποθέτηση Ο μηχανισμός ράγας του ελάσματος τοποθέτησης πρέπει να είναι από την απέναντι πλευρά σε σχέση με την κεφαλή δοσομέτρησης. Το έλασμα τοποθέτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ίχνος διάτρησης, βλέπε σχήμα 3 για τις αποστάσεις διάνοιξης οπών Τοποθετήστε την αντλία στο έλασμα τοποθέτησης.

Περιεχόμενα

Συνδέστε την αντλία στους συνδετήρες στήριξης του ελάσματος τοποθέτησης και γλιστρήστε τη με ελαφριά πίεση μέχρι να κουμπώσει. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό γάντια και γυαλιά όταν δουλεύετε κοντά στην κεφαλή δοσομέτρησης, στις συνδέσεις ή στους αγωγούς!

Η κεφαλή δοσομέτρησης μπορεί να περιέχει νερό από τον εργοστασιακό έλεγχο! Όταν πραγματοποιείτε δοσομέτρηση κάποιου μέσου που δεν πρέπει να έρθει σε επαφή με το νερό, ένα άλλο μέσο πρέπει να δοσομετράται πριν από αυτό! Ελληνικά GR Η λειτουργία χωρίς βλάβες και προβλήματα μπορεί να εγγυηθεί μόνο σε συνδυασμό με αγωγούς που προμηθεύονται από την Grundfos! Σημειώστε τις οπές διάνοιξης.

Ανοίξτε τις οπές. Στερεώστε το έλασμα τοποθέτησης με τη βοήθεια τεσσάρων βιδών, διαμέτρου 5 mm, στον τοίχο ή στο βραχίονα ή στη δεξαμενή. TM Οι αγωγοί που χρησιμοποιούνται πρέπει να συμφωνούν με τα όρια πίεσης που παρατίθενται στο κεφάλαιο 3. Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση Λάβετε υπόψη την ικανότητα αναρρόφησης και τη διάμετρο του εύκαμπτου σωλήνα, βλέπε κεφάλαιο 3. Κοντύνετε τους εύκαμπτους σωλήνες στις σωστές γωνίες.

δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai

Φροντίστε έτσι ώστε να μην υπάρχουν κόμποι ή τσακίσματα στους αγωγούς. Διατηρήστε τον αγωγό αναρρόφησης όσο πιο κοντό γίνεται. Δρομολογήστε τον αγωγό αναρρόφησης προς τη βαλβίδα αναρρόφησης. Η τοποθέτηση ενός φίλτρου στον αγωγό αναρρόφησης προσφέρει προστασία σε όλη την εγκατάσταση από τις ακαθαρσίες και μειώνει τον κίνδυνο διαρροών.

Σπρώξτε το περικόχλιο ένωσης και το δακτύλιο συσπείρωσης ελατηρίου κατά μήκος του εύκαμπτου σωλήνα. Σπρώξτε το κωνικό μέρος πλήρως μέσα στον εύκαμπτο σωλήνα, βλέπε σχ Συνδέστε το κωνικό μέρος με τον εύκαμπτο σωλήνα στην αντίστοιχη βαλβίδα αντλίας. Σφίξτε το περικόχλιο ένωσης με το δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai.

Μην χρησιμοποιήσετε εργαλεία! Σφίξτε τα περικόχλια ένωσης μετά από ώρες λειτουργίας, σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τσιμούχες PTFE! Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα απαέρωσης στην αντίστοιχη σύνδεση βλέπε σχ. Σφίξτε τις βίδες της κεφαλής δοσομέτρησης μία φορά πριν από το ξεκίνημα και μετά από ώρες λειτουργίας στα 3 Nm. Παράδειγμα εγκατάστασης Η αντλία προσφέρει διάφορες επιλογές εγκατάστασης. Στην παρακάτω εικόνα, η αντλία έχει τοποθετηθεί σε συνδυασμό με έναν αγωγό αναρρόφησης, φλοτέρ και βαλβίδα πολλαπλών λειτουργιών σε μία δεξαμενή Grundfos.

TM Εύκαμπτος σωλήνας εξαέρωσης Σχ. Συνδέστε το βύσμα του δικτύου με την πρίζα του δικτύου. Η αντλία μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα όταν ανοίξει η τάση του δικτύου! Μην επεμβένετε στις συνδέσεις του βύσματος ή του καλωδίου του δικτύου! Ξεκίνημα 5. Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού πρέπει να είναι σωστά συνδεδεμένος και να καταλήγει διουρητικό τσάι για απώλεια βάρους μία κατάλληλη δεξαμενή! Λειτουργία 6.

Metafisikes Anazitisis

Σφίξτε τις καλύτερη απώλεια βάρους στην κοιλιά, εάν χρειάζεται. Ελέγξτε εάν οι βίδες της κεφαλής δοσομέτρησης είναι σφιγμένες με την ροπή που έχει υποδειχθεί 3 Nm.

Σφίξτε τις βίδες της κεφαλής δοσομέτρησης, εάν χρειάζεται. Ελέγξτε εάν όλα τα ηλεκτρικά καλώδια και τα βύσματα είναι σωστά συνδεδεμένα. Συνδέστε την παροχή δικτύου βλέπε 4.

δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai

Ανοίξτε τη βίδα εξαέρωσης περίπου κατά μισή στροφή. Κλείστε τη βίδα εξαέρωσης. Η αντλία έχει εξαερωθεί. Λόγω της λογαριθμικής αύξησης των τιμών επί τοις εκατό, μπορούν να ρυθμιστούν με ακρίβεια ακόμη και μικρές ικανότητες δοσομέτρησης. Μηχανική ασφάλιση Η μηχανική ασφάλιση προστατεύει τη ρύθμιση ικανότητας δοσομέτρησης από μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις. Για την ασφάλιση, σφίξτε τη βίδα μέχρι ο μοχλός ρύθμισης να μην μπορεί να περιστραφεί περισσότερο.

Το πλήκτρο εξαέρωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί π. Ο διακόπτης προγράμματος λειτουργίας χρησιμοποιείται για να αλλάζει μεταξύ των προγραμμάτων 'Manual' και 'Pulse' βλέπε κεφάλαιο 6. Σε αυτό το πρόγραμμα λειτουργίας, η αντλία δοσομετρά τον όγκο δοσομέτρησης που έχει οριστεί για κάθε εισερχόμενο ελεύθερη επαφή παλμό, π. Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ των εισερχόμενων παλμών και τον διαδρομών δοσομέτρησης. Η αντλία υπολογίζει αυτόματα τη βέλτιστη συχνότητα διαδρομής για να δοσομετρήσει τον όγκο που έχει οριστεί ανά παλμό.

Ο υπολογισμός βασίζεται: στη συχνότητα των εξωτερικών παλμών τον όγκο διαδρομής που έχει οριστεί σε ποσοστό επί τοις εκατό. Εάν η αντλία λάβει περισσότερους παλμούς από ότι μπορεί να επεξεργαστεί στη μέγιστη παροχή δοσομέτρησης, τότε λειτουργεί με τη μέγιστη συχνότητα διαδρομής σε συνεχή λειτουργία. Οι επιπλέον παλμοί θα αγνοηθούν εάν η λειτουργία μνήμης δεν έχει ενεργοποιηθεί Αλλαγή των προγραμμάτων λειτουργίας Εφαρμόζεται στον τύπο ελέγχου Δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai.

Συνδέστε την παροχή δικτύου βλέπε κεφάλαιο 4.

δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai

Κρατήστε πατημένο το διακόπτη προγράμματος λειτουργίας δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το καινούριο πρόγραμμα λειτουργίας έχει αποθηκευτεί. Όταν ενεργοποιείται ο παλμός εξωτερικής παύσης, η αντλία αλλάζει από την κατάσταση λειτουργίας 'Running' στην κατάσταση λειτουργίας 'Standby'. Σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας που έχει επιλεχθεί, το αντίστοιχο LED αναβοσβήνει σε κίτρινο χρώμα Σήμα κενού Για να παρακολουθήσετε τη στάθμη πλήρωσης στη δεξαμενή, ένας αισθητήρας μίας στάθμης σήμα κενού μπορεί να συνδεθεί στην αντλία.

Η αντλία αντιδρά στο σήμα ως εξής: η ενεργή κατάσταση LED αναβοσβήνει και γίνεται κόκκινο η αντλία σταματά. Όταν η δεξαμενή γεμίσει και πάλι, η αντλία επανεκκινείται αυτόματα! Μπορούν να επαναδιαμορφωθούν ως κανονικά κλειστές ΝC επαφές. Η επαναδιαμόρφωση πραγματοποιείται πάντα και για τις δύο εισόδους. Πατήστε το πλήκτρο εξαέρωσης και το πλήκτρο προγράμματος λειτουργίας ταυτόχρονα και κρατήστε τα πατημένα για 2 δευτερόλεπτα τουλάχιστον.

Ο νέος τύπος επαφής έχει αποθηκευτεί.

δονείται το κέντρο απώλειας βάρους στο Chennai

Service Για να εξασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια σέρβις και ακρίβεια δοσομέτρησης, τα εξαρτήματα που φθείρονται, όπως τα διαφράγματα και οι βαλβίδες, πρέπει να ελέγχονται τακτικά για σημάδια φθοράς. Όπου χρειάζεται, αντικαταστήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα με αυθεντικά ανταλλακτικά κατασκευασμένα από κατάλληλα υλικά. Σε περίπτωση οποιασδήποτε απορίας, επικοινωνήστε με το συνεργάτη του σέρβις.

 1. Αφιερώματα » Stratilio's Cloud
 2. ΟΔΗΓΙΕΣ GRUNDFOS. SMART Digital - DDE. Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας - PDF ΔΩΡΕΑΝ Λήψη
 3. Το συνένζυμο q10 εξασθενεί
 4. Κάποτε ὁ ἥλιος τοῦ μεσημεριοῦ, κάποτε φοῦχτες ἡ ψιλὴ βροχὴ καὶ τ᾿ ἀκρογιάλι γεμάτο Θρύψαλα παλιὰ πιθάρια.

Λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην διακινδυνεύσει η ασφάλεια των ατόμων και να μην καταστραφεί ο εξοπλισμός από το διαφυγόν υγρό δοσομέτρησης! Δουλειά Ελέγξτε εάν υπάρχει διαρροή υγρού από την κεφαλή δοσομέτρησης, το άνοιγμα της αποχέτευσης ή τις βαλβίδες βλέπε σχ.