Καφές αδυνατίσματος ferrero 25


Χρυσάνθη, δικηγόρο, προσφεύγουσα, κατά Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα ΓΕΕΑεκπροσωπούμενου από τον J. Jaeger, Πρόεδρο, J. Azizi και E. Cremona, δικαστές, γραμματέας: Ι. Το πρώτο και τελευταίο τυπογραφικό στοιχείο, το δε τελευταίο με τόνο, είναι μεγαλυτέρου τυπογραφικού μεγέθους.

καφές αδυνατίσματος ferrero 25

Τα προϊόντα για τα οποία έγινε δεκτή η ανακοπή είναι τα εξής: «Καφές, τέιον, ζάχαρη, υποκατάστατα καφέ, πίτουρο καφές αδυνατίσματος ferrero 25 για το φόρουμ αδυνατίσματος και παρασκευάσματα εκ σιτηρών, άρτος, διπυρείτες μπισκόταγλυκίσματα, πάστες, παγωτά, σιρόπι, μαγιά, μπέικιν πάουντερ, αρτοσκευάσματα παντός είδους, μέλι και σιρόπι εκ μελάσης».

Επιπλέον, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι τα επίμαχα σημεία είναι παρεμφερή από ακουστικής και από οπτικής απόψεως. Επιπλέον, με το τρίτο αίτημά της, η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που μπορεί να οδηγήσουν στην καταχώριση του αιτουμένου σήματος.

Στο ΓΕΕΑ απόκειται να συμμορφωθεί προς το διατακτικό και το σκεπτικό της παρούσας αποφάσεως. II, σκέψη 19]. Το ίδιο πρέπει να ισχύει για όλα τα αιτήματα, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από λόγους και επιχειρήματα βάσει των οποίων τόσο ο καθού διάδικος όσο και ο δικαστής μπορούν να εκτιμήσουν το βάσιμό τους.

καφές αδυνατίσματος ferrero 25

II, σκέψη ]. Port κατά Επιτροπής, Συλλογήσ. II, σκέψη 15]. Από την προαναφερθείσα στη σκέψη 20 ανωτέρω νομολογία προκύπτει ότι αίτημα με σκοπό να λάβει το Πρωτοδικείο οποιαδήποτε μέτρα ώστε να γίνει δεκτή η αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος δεν είναι αρκούντως ακριβές και πρέπει, κατά συνέπεια, να θεωρηθεί απαράδεκτο. Στη συνέχεια, απόκειται καφές αδυνατίσματος ferrero 25 Πρωτοδικείο να ασκήσει, ενδεχομένως, δικαστικό έλεγχο της εκτιμήσεως στην οποία προέβη το τμήμα προσφυγών της εκδοθείσας από το ΓΕΕΑ αποφάσεως.

Επιχειρήματα των διαδίκων 24 Η προσφεύγουσα αμφισβητεί την εκτίμηση του τμήματος προσφυγών ότι υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των εμπλεκομένων σημάτων, δηλαδή του εικονιστικού σήματος που περιέχει το λεκτικό στοιχείο «FERRÓ», του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, και του προγενέστερου σήματος.

Το έμβλημα αυτό αποτελεί πρωτότυπο και φανταστικό λογότυπο, το οποίο, ακόμη και αφαιρουμένου του λεκτικού στοιχείου «FERRÓ», μπορεί να συγκρατήσει ο καταναλωτής για τα προϊόντα που προσδιορίζει το αιτούμενο σήμα λόγω της απλότητάς του και της συμμετρικής μορφής του.

II, σκέψη 54]. Η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι το λεκτικό στοιχείο του αιτουμένου σήματος «ferró» είναι, πράγματι, βραχύτερο από το λεκτικό στοιχείο «ferrero», που αποτελεί το προγενέστερο σήμα.

καφές αδυνατίσματος ferrero 25

Πράγματι, το εν λόγω φαινόμενο επαναλήψεως αποτελεί, σύμφωνα με την προσφεύγουσα, το ουσιώδες χαρακτηριστικό του προγενέστερου σήματος. Ωστόσο, τούτο δεν συμβαίνει εν προκειμένω.

Σε προσφορά

Επιπλέον, σε παρεμφερή με την υπό κρίση υπόθεση, το ΓΕΕΑ έχει αποφασίσει ότι δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως μεταξύ των λεκτικών σημάτων FERRERO και FERRO, παρά του στενού δεσμού που υπάρχει μεταξύ των οικείων προϊόντων, δηλαδή, αφενός, των αλμυρών μπισκότων και, αφετέρου, των γλυκών μπισκότων, λαμβανομένων υπόψη των διαφορών που υφίστανται μεταξύ των επιμάχων σημάτων από οπτικής και ακουστικής απόψεως.

Ο κίνδυνος σύγχυσης περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το προγενέστερο σήμα».

καφές αδυνατίσματος ferrero 25

II, σκέψεις 30 έως 33, και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. Ως εκ τούτου, για να στοιχειοθετηθεί η ενδεχόμενη ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως μεταξύ των επιμάχων σημάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψη η άποψη του ενδιαφερομένου στο εν λόγω κράτος κοινού. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, η έκβαση της προσφυγής εξαρτάται από τον βαθμό ομοιότητας των καφές αδυνατίσματος ferrero 25 σημείων. Επομένως, η εξέταση της ομοιότητας των σημείων αφορά όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος που εμπίπτουν στην κλάση 30 του Διακανονισμού της Νίκαιας, όπως έχουν παρατεθεί ανωτέρω βλ.

II, σκέψη 47, και την εκεί παρατιθέμενη νομολογία]. II, σκέψη 51]. Αντίθετα, η σύγκριση αυτή πρέπει να γίνεται με εξέταση των επίμαχων σημάτων, στο πλαίσιο της οποίας έκαστο εξετάζεται ως σύνολο.

 • Энсей Танкадо и понятия.
 • Халохот повернулся еще ввязаться.
 • - Сделайте это, - потянул.
 • Εξασθενημένα οφέλη από το αβοκάντο
 • ГЛАВА 124 Стратмор.
 • Το νερό βοηθά στην απώλεια βάρους
 • Τι είναι η δίαιτα του καφέ και πώς θα σε αδυνατίσει; – nidozaragoza.es

Πράγματι, το τμήμα προσφυγών έκρινε ότι το εικονιστικό στοιχείο του σήματος του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση, δηλαδή το έμβλημα υπό τύπον σημαίας επί του οποίου είναι γραμμένη η λέξη «ferró», αποτελεί δευτερεύον στοιχείο σκέψη 24 της προσβαλλομένης αποφάσεως. Αντιθέτως, όπως επισημαίνει το ΓΕΕΑ, το εν προκειμένω εικονιστικό στοιχείο, δηλαδή το έμβλημα υπό τύπον σημαίας, δεν αποτελεί ιδιαίτερα πρωτότυπη ή φανταστική αναπαράσταση που μπορεί να προσελκύσει την προσοχή του καταναλωτή.

Εν πάση περιπτώσει, ούτε η κυματοειδής μορφή του εμβλήματος υπό τύπον σημαίας, ούτε οι διαστάσεις του, ούτε τα χρώματά του είναι τόσο χαρακτηριστικά ώστε να του προσδώσουν κυρίαρχο χαρακτήρα έναντι του λεκτικού στοιχείου του αιτουμένου σήματος.

Επομένως, το τμήμα προσφυγών δεν διέπραξε καμία πλάνη εκτιμήσεως διαπιστώνοντας ότι η λέξη «ferró» αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του αιτουμένου σήματος και το έμβλημα υπό τύπον σημαίας είναι δευτερεύουσας σημασίας. Υπό τις συνθήκες αυτές, η σύγκριση των σημείων μπορεί να πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα λεκτικά στοιχεία, τηρώντας την αρχή ότι η εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως, όσον αφορά την ομοιότητα των σημείων, πρέπει να στηρίζεται στη συνολική εντύπωση που δημιουργούν τα εν λόγω σημεία [βλ.

Πρωινό, Ροφήματα & Καφές | My market

Επιπλέον, τα εν λόγω γράμματα είναι τοποθετημένα με την ίδια σειρά. Επομένως, τόσο το λεκτικό στοιχείο του αιτουμένου σήματος, «ferró», όσο και το λεκτικό στοιχείο που αποτελεί το προγενέστερο σήμα, «ferrero», αρχίζουν και τελειώνουν με τα ίδια γράμματα, δηλαδή το «f» και το «o». Επιπλέον, τα δύο σημεία έχουν κοινά τα τρία πρώτα γράμματα, δηλαδή «fer». Τα εν λόγω στοιχεία οπτικής ομοιότητας κυριαρχούν του διαφορετικού μήκους των επιμάχων σημείων, το οποίο δεν μπορεί, κατά συνέπεια, να δημιουργήσει σημαντική οπτική διαφορά μεταξύ τους.

Ωστόσο, η διαφορά αυτή στη δομή του συλλαβισμού των επιμάχων σημείων δεν κυριαρχεί των υφισταμένων ομοιοτήτων τους, καθόσον όλα τα γράμματα που αποτελούν καφές αδυνατίσματος ferrero 25 πρόσθετη συλλαβή του λεκτικού στοιχείου που αποτελεί το προγενέστερο σήμα, δηλαδή «e» και «r», υπάρχουν στο κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο του αιτουμένου σήματος, και πιο συγκεκριμένα στην πρώτη καφές αδυνατίσματος ferrero 25 του.

' + title + '

Επομένως, η πρόσθετη συλλαβή του προγενέστερου σήματος δεν μπορεί να αλλοιώσει τη συνολική οπτική αντίληψη των επιμάχων σημάτων που έχει ο μέσος καταναλωτής. Το αυτό ισχύει όσον αφορά τη χρήση των χαρακτήρων μεγαλυτέρου μεγέθους για το πρώτο και το τελευταίο γράμμα της εν λόγω λέξης. Πράγματι, η χρησιμοποίηση γραμμάτων μεγαλύτερου χαρακτήρα δεν αρκεί για να δημιουργήσει σημαντική διαφορά σε σχέση με τα άλλα γράμματα που περιλαμβάνονται στο κεντρικό μέρος της εν λόγω λέξης, αντίθετα προς όσα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα.

καφές αδυνατίσματος ferrero 25

Τέλος, ο τόνος που έχει καφές αδυνατίσματος ferrero 25 στο τελικό γράμμα «o» της λέξης «ferró» διακρίνεται ελάχιστα και δεν είναι εξάλλου οπτικό σήμα γνωστό στον μέσο Γερμανό καταναλωτή. Συναφώς, υπενθυμίζεται ότι ο καταναλωτής προσλαμβάνει συνήθως ένα σήμα ως μια ολότητα και δεν επιδίδεται σε εξέταση των διαφόρων λεπτομεριών βλ. I, σκέψη Επομένως, τα εν λόγω εικονιστικά στοιχεία του κυρίαρχου λεκτικού στοιχείου του αιτουμένου σήματος, «ferró», δεν είναι αρκούντως σημαντικά για να αναιρέσουν, εν προκειμένω, την οπτική ομοιότητα που υφίσταται μεταξύ του εν λόγω σήματος και του προγενέστερου σήματος FERRERO, λαμβανομένου υπόψη του έντονου βαθμού ομοιότητας που υφίσταται μεταξύ των προϊόντων που αφορούν τα εν λόγω δύο σήματα.

Οι αρχές της δίαιτας του Κρεμλίνου

Πράγματι, τονίζεται, αφενός, ότι όλα τα γράμματα του λεκτικού στοιχείου που αποτελεί το προγενέστερο σήμα, «ferrero», περιλαμβάνονται στο κυρίαρχο στοιχείο του αιτουμένου σήματος, δηλαδή το λεκτικό στοιχείο «ferró», και, αφετέρου, ότι το εν λόγω στοιχείο πώς να χάσετε βάρος με τον θυρεοειδή περιλαμβάνει άλλα γράμματα εκτός από αυτά που περιλαμβάνονται στο προγενέστερο σήμα, δηλαδή «f», «e», «r» και «o».

Σημειωτέον, επίσης, ότι τα εν λόγω γράμματα είναι τοποθετημένα με την ίδια σειρά στα δύο επίμαχα σημεία τα οποία, εξάλλου, έχουν τα ίδια τρία πρώτα γράμματα, δηλαδή «f», «e» και «r», και τελειώνουν με το ίδιο γράμμα «o».

 1. One moment, please
 2. διάσημος σεφ Αρχεία - Cibum
 3. Θα βοηθήσει το πινγκ πονγκ να χάσει βάρος
 4. Το κύριο προϊόν της δίαιτας του Κρεμλίνου Σταυρόλεξο 4 γραμμάτων.
 5. Αποδυναμώσει τα χέρια

Επομένως, από ακουστικής απόψεως, τα επίμαχα σημεία έχουν κάποιο βαθμό ομοιότητας. Πάντως, η επανάληψη του φωνήματος «er» εντός του προγενέστερου σήματος, καθόσον πρόκειται για ήχο που ήδη αναπαράγεται όταν προφέρεται το κυρίαρχο λεκτικό στοιχείο του αιτουμένου σήματος, δεν μπορεί να προσδώσει καφές αδυνατίσματος ferrero 25 προγενέστερο σήμα αρκούντως διακριτικό χαρακτήρα από ακουστικής απόψεως, αντίθετα προς όσα ισχυρίζεται η προσφεύγουσα.

Επομένως, η προσθήκη του φωνήματος «er» μεταξύ της πρώτης και της τρίτης συλλαβής του προγενέστερου σήματος δεν είναι αρκετή για να αναιρεθεί η ομοιότητα που υφίσταται μεταξύ του λεκτικού στοιχείου που αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο του αιτουμένου σήματος και του προγενέστερου σήματος.

Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται από το γεγονός ότι η γερμανική ορθογραφία δεν έχει τόνους ως τυπογραφικά στοιχεία. Επομένως, το Πρωτοδικείο κρίνει ότι είναι μάλλον πιθανόν ότι ο μέσος Γερμανός καταναλωτής, κατά την προφορά της λέξης «ferró», θα τονίσει την πρώτη συλλαβή και όχι την τελευταία.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αποκλειστεί η ακουστική ομοιότητα με το προγενέστερο σήμα, ο τονισμός του οποίου μπορεί να είναι είτε στη δεύτερη είτε στην πρώτη συλλαβή. II, σκέψη 47].

 • Λάχανο Πεκίνου, γρ.
 • Κάπως έτσι
 • E-mail Τα οφέλη του καφέ είναι πολλά και αφορούν ένα μεγάλο φάσμα των λειτουργιών του οργανισμού.
 • 2 υπάρχον δεξαμενή αδυνατίσματος
 • Он ездил блузки расстегнулась, так раздражен, отправился с крыше.
 • Μπορείτε να χάσετε βάρος με το να είστε βοηθός
 • Βιολογικό Τσάι & Βότανα: Super Τιμές | NGT

II, σκέψη 34]. Εν πάση περιπτώσει, αμφισβητείται η λυσιτέλεια του εν λόγω επιχειρήματος εν προκειμένω, δεδομένου ότι ούτε τα εμπλεκόμενα σήματα ούτε τα προϊόντα που προσδιορίζονταν είναι τα ίδια με τα επίδικα στην υπό κρίση διαφορά. Ωστόσο, η απόφαση του τέταρτου τμήματος προσφυγών αποτελεί το αντικείμενο προσφυγής που εκκρεμεί ενώπιον του Πρωτοδικείου. Πράγματι, αφενός, ακόμη και αν το σήμα έχει αμελητέο διακριτικό χαρακτήρα, μπορεί να υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως, ιδίως λόγω ομοιότητας των σημείων και των οικείων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Περαιτέρω, αφετέρου, ο βαθμός ομοιότητας μεταξύ καφές αδυνατίσματος ferrero 25 προϊόντων που προσδιορίζουν τα επίδικα σήματα εν προκειμένω καθώς και ο βαθμός ομοιότητάς τους, εξεταζόμενοι σωρευτικώς, μπορεί να είναι αρκούντως υψηλοί ώστε να συνεπάγονται την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως, τούτο δε ανεξαρτήτως του βαθμού «διαφορετικότητας» του προγενέστερου σήματος.