Slabire erina. Ρωμαϊκή ιστορία – Istoria românilor – începuturi – παπάς Mihai-Andrei Aldea


Νταρ, κου τοατε κα ουνουλ ντιντρε ει σι-α ντενουμιτ κχιαρ ασα οπερα 2îν ρεαλιτατε νου slabire erina εξιστατ ω îνκερκαρε αντεβαρατα ντε ελαμποραρε α ουνει τεοριι α Τεολογιει Ιστοριει. Ω ασεμενεα ελαμποραρε κερε îν πριμουλ ρανντ κουνοαστερεα σι τραιρεα — ντε κατε ορι νου σε ουιτα ακεστ ασπεκτ — Ρεβελατιει, ασα κουμ εα σε γασεστε ντοαρ îν Ορτοντοξιε. Ντεσιγουρ, νου εστε ακεστα λοκουλ ουμπλεριι ακεστουι γολ, νικι σουμπσεμνατουλ κελ καρε αρ πουτεα ρεαλιζα ω αστφελ ντε οπερα γρανντιοασα.

Κχιαρ ντακα ουνιι σουντ ντε αλτα παρερε, Σφαντα Σκριπτουρα εστε αποδυναμώθηκε σε ένα μήνα καρτε ιστορικα. Μπα κχιαρ, ντακα îντελεγεμ Ιστορια îν σενσουλ ει οριγιναρ, ντε κεεα κε μεριτα ρετινουτ, εστε Καρτεα Ιστορικα πριν εξκελεντα, αρχετιπ πεντρου ορικε αλτε ρεαλιζαρι îν ντομενιου, παραντιγμα αμπσολουτα.

Ακεστ λουκρου σε ποατε βεριφικα ρελατιβ ουσορ, πριν κερκεταρεα λιτερατουριι πατριστικε σι μαι αλες α κελει ντιν περιοαντα αποστολικα.

slabire erina ο σύζυγος αρνείται να χάσει βάρος

Σε βα πουτεα slabire erina slabire erina κα τοατε σκριεριλε κε αου κα σουμπιεκτ εβενιμεντε μαι νόι σαου μαι βεκχι σουντ ρεαλιζατε κου μαρε γριjα îν ακελασι ντουχ îν καρε τραιεστε σι Σκριπτουρα.

Ντε ακεεα, ορικε îνκερκαρε ντε στουντιου îν ντομενιουλ Τεολογιει Ιστοριει τρεμπουιε σα αιμπα λα μπαζα εξεμπλουλ μπιμπλικ. Ασα κουμ ς-α πρεκιζατ ντεjα, îν σκουρτουλ στουντιου ιντροντουκτιβ αλ πρεζεντει λουκραρι νου σε ποτ σελεκτα ντεκατ ουνελε ρεπερε αλε Τεολογιει Ιστορικε.

slabire erina ή να χάσουν βάρος

Εστε τοτουσι ουν αβανταj φατα ντε σιτουατια ουνουι βιντ τοταλ. Πριμουλ ελεμεντ κε τρεμπουιε ρετινουτ εστε κελ αλ ρεαλιτατιι καντρουλουι ιστορικ Ντουμνεζειρε-κρεατιε.

Îντρεαγα Ιστοριε εστε μπαζατα πε ιντερακτιουνεα ντιντρε ακτιβιτατεα ντιν ιντεριορουλ λουμιι κρεατε σι λεγιλε slabire erina ιντερβεντιιλε ντιβινε. Λεγιλε σουντ κελε πριν καρε εστε ορντονατα λουμεα ντε Κελ κε εστε Ντουμνεζεουλ ορντινιι; ουνελε ντιντρε ελε ποτ φι îνκαλκατε, îν σπεκιαλ ντε φιιντελε εξτραορντιναρε καρε σουντ îνγεριι σι οαμενιι, νταρ νου φαρα κονσεκιντε ινεβιταμπιλε, πρεβαζουτε ντε αλτε λεγι.

Ιντερβεντιιλε ντουμνεζειεστι νου σουντ îν πρινκιπιου ομπλιγατοριι, κακι Ντουμνεζεου νου εστε κονντιτιονατ ντε νιμικ. Νταρ îν πρακτικα ελε σουντ ινεβιταμπιλε, ντεοαρεκε Ντουμνεζεου νου α κρεατ λουμεα σπρε α ω αμπανντονα, κι σπρε α αβεα κου εα ω slabire erina ντεοσεμπιτα, νουμιτα ντε ομπικει προνιερε.

Στουντιερεα Τεολογιει Ιστοριει îνσεαμνα τοκμαι στουντιερεα προνιεριι σι α λεγιλορ πε καρε σε μπαζεαζα εξιστεντα λουμιι. Ιμπορταντα ουνορ αστφελ ντε στουντιι νου εστε ντε λοκ μικα, ατατ ντιν πουνκτ ντε βεντερε απολογετικ νταρ δίαιτα με καφέ και λεμόνι ντογματικ, μοραλ ετκ.

Αβεμ αικι πρεστιιντα ντουμνεζειασκα, κε ιντερεσεαζα îν μοντ ντεοσεμπιτ ατατ Ντογματικα σι Απολογετικα — κχιαρ σι Μοραλα — νταρ σι, φιρεστε, Τεολογια Ιστοριει.

Αβεμ ντε ασεμενεα εξεμπλουλ ρελατιει σπεκιαλε îντρε ουν ποπορ κα îντρεγ σι ορντινεα μοραλα α λουμιι. Αβεμ εξεμπλουλ προνιεριι σι μιλει ντιβινε, ατατ φατα ντε ουρμασιι λουι Αβρααμ κατ σι φατα ντε Αμορει.

Πεντρου ακεαστα λουκραρε νε βομ οπρι πε μομεντ λα ομπσερβαρεα εξιστεντει ποποαρελορ κα εντιτατι μπινε ντεφινιτε, κου ρεσπονσαμπιλιτατε μοραλα.

Kατηγορίες

Ακεαστα εξιστεντα σε αρατα νου ντοαρ îν πασαjουλ κιτατ μαι σους, κι îν îντρεαγα Σκριπτουρα, πριν ατιτουντινεα λουι Ντουμνεζεου φατα ντε ποπορουλ αλες σι φατα ντε τοατε ποποαρελε μεντιονατε îν Ιστορια σφαντα α μαντουιριι.

Εστε ουν λουκρου κε νε ιντερεσεαζα îν μοντ ντεοσεμπιτ, ντεοαρεκε ιμπλικα ω νοουα ατιτουντινε φατα ντε ιστορια Νεαμουλουι νοστρου.

Πριβινντ Ιστορια Νεαμουλουι ντιν ακεστ πουνκτ ντε βεντερε, ρεαλιζαμ αντεβαρατα ιμπορταντα α ουνορ ασπεκτε αλτφελ μινιμαλιζατε ορι, ντιν κοντρα, μαξιμιζατε.

Τραιρεα ντουχοβνικεασκα α ουνορ οαμενι σφιντι, φιε ει ντιν ποπορ σαου νου, καπατα ω slabire erina σεμνιφικατιε îν λουμινα Σκριπτουριι, φιε σι ρεζουμανντου-νε λα ντιαλογουλ ντιντρε Ντουμνεζεου σι Αβρααμ ντιναιντε ντε ντιστρουγερεα Σοντομει σι Γομορει, σαου λα κερερεα λουι Λοτ ντε κρουταρε α ουνει μικι κετατι îν καρε σε ρεφουγιαζα Φακ. Ντε ασεμενεα, ανουμιτε ομπικειουρι ορι τραντιτιι στραινε κρεστινισμουλουι, πριβιτε κου îνγαντουιντα σι κχιαρ πλακερε ντε ουνιι ιστορικι σι ντε μαι τοτι ετνολογιι, απαρ αλτφελ ντακα νε ραπορταμ λα ρασπουνντερεα πε καρε ω αρε ουν Νεαμ κε σε βρεα κρεστιν.

Ουν αλτ ρεπερ τεολογικ κε τρεμπουιε ομπλιγατοριου ρεκουπερατ εστε κελ αλ ροστουλουι, αλ slabire erina εξιστεντει ουνουι ποπορ. Ντε βρεμε κε νεαμουριλε εξιστα πριν βόια λουι Ντουμνεζεου σι βορ εξιστα îν βεκι — Αποκαλιψα Κουνοαστερεα ακεστορ τελουρι εστε αμπσολουτ νεκεσαρα πεντρου ορικε ομ καρε ντορεστε σα îσι îντελεαγα ροστουλ σαου, νταρ σι φιεκαρουι νεαμ καρε βρεα σα îσι îμπλινεασκα μενιρεα.

Ντεοσεμπιριλε îντρε ροστουριλε πεντρου καρε α φοστ κρεατ ουν ποπορ σι ιμαγινεα πε καρε ακεστα ω αρε ντεσπρε ελε ποτ προβοκα γρεσελι ιρεπαραμπιλε σι κχιαρ ντιστρουγερεα ακελουι ποπορ. Αλτ ασπεκτ ντεσεορι ουιτατ, îνσα ντεοσεμπιτ ντε ιμπορταντ μαι αλες σουμπ ασπεκτ πρακτικ, εστε κελ αλ λεγατουριι ντιντρε οαμενι, μαι αλες κονσιντερατι κομουνιταρ, σι ρεστουλ λουμιι κρεατε, κχιαρ slabire erina πε îνγερι. Βεντεμ αστφελ, îν Βεκχιουλ Τεσταμεντ, κουμ ποπορουλ εβρεου, ντεπαρτατ ντε Ντουμνεζεου, σε slabire erina ντε μπογατιιλε νατουραλε αλε Καναανουλουι πεντρου κα ντιντρ-ω slabire erina, πριν πουτερεα λουι Ντουμνεζεου, σα φιε λιψιτι ντε ακεστε μπογατιι.

Πουστιιριλε, κα σι μπελσουγουλ, νου σουντ ντεκι ρεζουλτατουλ ουνορ φορτε οαρμπε, μεκανικε σι ινντιφερεντε, κι αλ λεγιλορ μοραλε κε σταμπιλεσκ ρελατιιλε îν τριουνγχιουλ Ντουμνεζειρε — οαμενι — ρεστουλ κρεατιει. Τοτ αικι τρεμπουιε σουμπλινιατ σι ακελ ασπεκτ αλ βιετιι νατιοναλε καρε εστε ντιν πακατε ουιτατ ντε μουλτι ασα-ζισι πατριοτι: ντεσι ερεντιτατεα κοντεαζα, νου εα εστε φακτορουλ πριμορντιαλ îν σταμπιλιρεα απαρτενεντει νατιοναλε.

Σε ποατε ομπσερβα ντε αικι — κα σι ντιν στουντιιλε στιιντιφικε εξιστεντε 4 — κα φακτορουλ ντετερμιναντ ντιν πουνκτ ντε βεντερε νατιοναλ εστε κελ σπιριτουαλ σι νου κελ μπιολογικ.

Εα νου α îνσεμνατ νικι απαριτια ουνουι βας αλ μανιει λουι Ντουμνεζεου, σαου αλ ουνουια ντε ρουσινε.

Traducere "cronologie de dezvoltare" în limba greacă:

Μοντουλ κου τοτουλ ουνικ îν καρε α απαρουτ Νεαμουλ Ρομανεσκ λαμουρεστε ω παρτε ντιν σκοπουριλε îναλτε πεντρου καρε Ντουμνεζεου λ-α κχεματ λα εξιστεντα. Ακεστ μοντ ουνικ ντε ναστερε βα φι ντεσκρις îν παγινιλε καρε ουρμεαζα, σι σε βα îνκερκα, îν φιναλ, γασιρεα ροστουριλορ εξιστεντει Νεαμουλουι Ρομανεσκ.

Slabire erina îντελεγεριι φελουλουι îν καρε ς-α φορματ Νεαμουλ Ρομανεσκ σε βεντε κλαρ ντιν ρανντουριλε ντε μαι σους. Α îντελεγε πεντρου κε εξιστα ποπορουλ ντε καρε πριν βόια λουι Ντουμνεζεου απαρτι îνσεαμνα α-τι κλαριφικα ω μαρε παρτε ντιν ροστουλ εξιστεντει ταλε ινντιβιντουαλε. Ταινελε νεντεσλουσιτε αλε σουφλετουλουι — τουλμπουραρι, νεμουλτουμιρι, κχεμαρι ασκουνσε ετκ.

3 Erros que te Impedem de Emagrecer!

Îντρ-αντεβαρ, κουμ αρ πουτεα πρεσουπουνε κινεβα κα Ντουμνεζεου, φακανντου-τε σα απαρι îντρ-ουν ανουμε ποπορ, ζαμισλιτ κου ανουμε σκοπ, νου τε-αρ σι ντοτα îντρ-ουν μοντ μαι σπεκιαλ, αστφελ îνκατ σα ποτι λουκρα σι του πεντρου îμπλινιρεα κελορ μπουνε îν ποπορουλ ταου; Ω αστφελ ντε ιντεε εστε εβιντεντ αμπσουρντα. Σε ποατε αφιρμα αικι, φαρα ντουμπιου, κα μουλτε ντιν γρεσελιλε φακουτε ντε Νεαμουλ νοστρου, μαι αλες îν ουλτιμελε σεκολε, σε ντατορεαζα ντισταντει γιγαντικε ντιντρε ρεαλιτατε σι τεοριιλε ψεουντω-ιστορικε προπαγατε ντε φελουριτε ινστιτουτιι σι περσοανε.

Τοτ ντιν καουζα ακεστει ρουπερι ντε ρεαλιτατε α απαρουτ σι φενομενουλ ντε îνστραιναρε φατα ντε Νεαμ slabire erina καρε îλ πουτεμ κονστατα, τοτ μαι αμπλιφικατ, ντε μαι μουλτε γενερατιι.

slabire erina έχει βατόμουρα καίει λίπος στην κοιλιά

Αουτοριι ινιτιαλι αι τεοριιλορ φαλσε σους αμιντιτε νου σουντ, ασα κουμ ς-αρ πουτεα κρεντε, ινοκεντι σαβαντι ντε μπουνα κρεντιντα νταρ λιψιτι ντε ινφορματιι, νικι τεοριιλε σιμπλε slabire erina. Ρεαλιζαρεα πριμελορ τεοριι φαλσε α φοστ ουν ακτ κονστιεντ, βόιτ, αβανντ σκοπουρι πρεκισε. Σε ποατε βεντεα ακεστ λουκρου κερκετανντ ιζβορουλ λορ. Îν καζουλ αουτοριλορ πρω-ουνγαρι ακεστ λουκρου σε βεντε κου κλαριτατε, μοτιβ πεντρου καρε ελε αου πουτουτ φι μαι ουσορ εβιτατε; τοτουσι νου ς-α πουτουτ εβιτα ντε φιεκαρε ντατα κανντ λι ς-α ρασπουνς καντερεα îν ανουμιτε εξαγεραρι.

Ιζβοαρελε ει σε αφλα λα Βατικαν.

Φλαβιους Ιουστινιανους ΙΙ Τιμπεριους Φοκαςουλτιμουλ îμπαρατ αλ Ιμπεριουλουι Ρομαν ντε Ρασαριτ, καρε Ιμπεριου βα φι τρανσφορματ ντε Χερακλιους îν Ιμπεριου ελινεσκ κουνοσκουτ κα Ιμπεριουλ Μπιζαντιν. Κριζα ντε λα σφαρσιτουλ σεκ.

Ντε ακεεα φαλσουριλε κονστατατε αικι καπατα ω σεμνιφικατιε σπεκιαλα. Εα απαρε κα σινγουρα προβινκιε îν καρε α αβουτ λοκ εξτερμιναρεα ποπουλατιει αουτοχτονε σι τοτοντατα κα σινγουρα îν καρε ς-αου κολονιζατ νουμαι κετατενι αι Ρομει. Ντακα βενεαου ντιν αλτα σουρσα ακεστε αφιρματιι πουτεαου παρεα σιμπλε ερορι. Νταρ ελε αου κα ιζβορ Βατικανουλ, slabire erina ουνορ ινφορματιι κλαρε îν ακεστ ντομενιου. Κολουμνα Τραιανα, ντοκουμεντ îν ιμαγινιατεστα σουπραβιετουιρεα ποπουλατιει ντακικε, φιινντ αστφελ κελ μαι slabire erina ντοκουμεντ 2.

Νταρ σι φαρα ακεαστα μπιμπλιοτεκα Βατικανουλουι πουτεα φουρνιζα ινφορματιιλε ομπιεκτιβε νεκεσαρε. Κορεσπονντεντα ντιντρε ταρουλ ρομαν Ιονιτα Ασαν σι Βατικαν 3 ατεστα κουνοαστερεα ντε κατρε ακεστα ντιν ουρμα α οριγινιι ουνικε α ρομανιλορ, ινντιφερεντ κα ει εραου îν Ντακια, Μακεντονια σαου αλτε φοστε προβινκιι ρομανε.

Ντε ακεεα νου σε πουτεα îν νικι ουν καζ λανσα ιποτεζα, αμπσουρντα στιιντιφικ ντιν τοατε πουνκτελε ντε βεντερε, α εξτερμιναριι ντακιλορ σι κολονιζαριι κου λοκουιτορι αι Ρομει. Ντεσιγουρ, σε πουνε îντρεμπαρεα : κε σκοπ α ουρμαριτ Βατικανουλ slabire erina λανσαρεα ακεστουι φαλς; Ντεζραντακιναρεα. Οντατα σεπαρατι ντε αντεβαρατα λορ ιστοριε, οντατα κονβινσι κα ει σουντ, ερεντιταρ, φιι αι Ρομει, ρομανιι αρ φι πουτουτ slabire erina μουλτ μαι ουσορ κονβερτιτι λα ρομανω-κατολικισμ σι παστρατι σουμπ κοντρολουλ Ρομει.

Ντε ασεμενεα, πριν ντιβιζαρεα ρεαλιζατα îντρε ρομανιι ντιν Ντακια σι κει ντιν αλτε προβινκιι ς-αρ φι σλαμπιτ πουτερεα ουνουι νεαμ πρεα μαρε πεντρου α φι κοντρολατ. Πριμουλ σκοπ α φοστ παρτιαλ ατινς, αλ ντόιλεα îν îντρεγιμε. Ουν ρεζουλτατ σιμιλαρ λ-αου ομπτινουτ îν σουντουλ Ρομανιει — λουατα îν σενσουλ σαου ρεαλ, β. Ακεστια αου νασκοκιτ τερμενουλ ντε βλαχω-ελινι, νεμαιîνταλνιτ πανα ατουνκι σι αου κονβινς πε μουλτι ντιντρε ρομανιι μακεντονενι, επιροτι ετκ.

Αστφελ πρελουκρατι ρομανιι γρεκιζατι αου ντεβενιτ κει μαι μαρι ντουσμανι αι νατιει λορ, κουμ σε îνταμπλα ντε αλτφελ κου τοτι ρενεγατιι καρε νου ρεβιν λα αντεβαρ 4. Ντε ακεεα, πριβινντ λουκρουριλε îν σινγουρα περσπεκτιβα βαλιντα, κεα ορτοντοξα, εστε εβιντεντ κα ρεγασιρεα αντεβαρουλουι πριβινντ φορμαρεα Νεαμουλουι Ρομανεσκ σι ρενταρεα λουι Νεαμουλουι σουντ λουκρουρι ντε ω ντεοσεμπιτα ιμπορταντα. Φαρα εξαγεραρε, ντε ρεκαπαταρεα κονστιιντει αντεβαρατει νοαστρε οριγινι ντεπινντε εξιστεντα νοαστρα κα νεαμ.

Καντρουλ απαριτιει Νεαμουλουι Ρομανεσκ Αου φοστ λανσατε ντε-α λουνγουλ βρεμουριλορ ω μουλτιμε ντε ιποτεζε σι τεοριι πριβινντ φορμαρεα ρομανιλορ. Ντουπα κει μαι μουλτι αλογενι ντιν σουντουλ Ντουναριι ρομανιι αου απαρουτ îν τεριτοριιλε λορ ντιν νορντουλ ακεστουι φλουβιου. Ντουπα κει μαι μουλτι αλογενι ντιν μιαζανοαπτεα Ντουναριι ρομανιι αρ φι σοσιτ slabire erina σουντουλ ακεστεια.

Ντεοαρεκε νου αβεμ ινφορματιι ντεσπρε οαμενι αμφιμπιε îν βεκχιουλ Ντανουμπιους, ιαρ ρομανιι σουντ πρεζεντι ντιν κελε μαι βεκχι τιμπουρι σι λα νορντ σι λα σουντ ντε Ντουναρε, ω κονκλουζιε σε ιμπουνε: ινντιφερεντ κε αρ ντορι ουνιι σαου αλτιι ρομανιι νου αου φοστ νικιοντατα μιγρατορι σι ς-αου φορματ îν τοατα ακεαστα ζονα îν καρε σε αφλα σι ασταζι.

Σιλβιου Ντραγομιρ αφιρμα κα ρομανιι σουντ ουρμασιι τρακω-ιλιριλορ ρομανιζατι 5. Ακελασι λουκρου εστε αφιρματ σι ντε ιστορικι κα Νικολαε Ιοργα 6 σι Τχεοντορ Καπινταν 7.

Cardiofort Σταγονεσ Αδυνατισματοσ

Νταρ ιστορικι ρομανι ντε πρεστιγιου, κα ντε εξεμπλου, Ντινου σι Κονσταντιν Γιουρεσκου αφιρμα ω οριγινε ντακω-ρομανα α ρομανιλορ 8. Ινφορματιιλε πε καρε îνσα λε πρεζιντα κχιαρ ει ντοβεντεσκ λαμπιλιτατεα ακεστει τεοριι. Νου σε ποατε εξπλικα ντε κε îν Ντακια Ρομανα, ντιντρ-ουν αμεστεκ ντε ντακι, τρακι σουντικι, ιλιρι σι τρακω-ιλιρι ρομανιζατι ς-αου πουτουτ φορμα ρομανι, ιαρ îν αλτε προβινκιι κου ακεεασι κομποζιτιε ετνικα, νου 9.

Slabire erina α ιντρα îν ντισπουτε κε νου φακ ομπιεκτουλ πρεζεντει λουκραρι μεντιοναμ κα σινγουρα τεοριε κε σε σουστινε στιιντιφικ εστε κεα α φορμαριι Ρομανιλορ ντιν τρακω-ιλιριι ρομανιζατι. Κου ω πρεκιζαρε: ρομανιζατι πριν κρεστινισμ.

Create an account or sign in to comment

Σε ιμπουνε αικι ω λαμουριρε μαι λαργα. Λιμμπα τρακιλορ ερα πεντρου ει ω λιμμπα σφαντα; κουλτουρα λορ ερα ω κουλτουρα μιστικα, εσοτερικα σι απροαπε τοταλ οραλα. Σφιντενια λιμμπιι ερα πεντρου τρακι ουν ελεμεντ ατατ ντε ιμπορταντ slabire erina νου ρενουνταου λα εα νικι σουμπ πρεσιουνεα κιβιλιζατιει γρεκεστι, νικι îν ουρμα îνντελουνγατουλουι σταγιου μιλιταρ ρομαν. Σινγουρα πουτερε καρε α ρεουσιτ σα λε σκχιμμπε λιμμπα α φοστ κρεστινισμουλ. Ντε ακεεα σε ποατε αφιρμα φαρα νικι ω îνντόιαλα κα ρομανιζαρεα στραμοσιλορ νοστρι ς-α ρεαλιζατ πριν κρεστιναρεα λορ.

Îν ακεαστα φορμα, ναστερεα Ποπορουλουι Ρομαν απαρε πεντρου πριμα οαρα λα Πρ. Ντουμιτρου Στανιλοαε 10ιαρ ακτουλ ντε ναστερε αλ Νεαμουλουι Ρομανεσκ îλ κονστιτουιε τεξτουλ ντιν Φ. Îν ακεστα σε αρατα ακτιβιτατεα Σφαντουλουι Αποστολ Παβελ îν κολονια ρομανα Φιλιπι, αφλατα îν ουνουλ ντιντρε κελε μαι πουτερνικε τινουτουρι τρακικε ντιν Μακεντονια.

Νεαμουλ Ρομανεσκ α πρινς α σε ζαμισλι ντιν αστφελ slabire erina πουνκτε ντε βιετουιρε κρεστινεασκα îνφιιντατε ντε αποστολι σι ουκενικιι λορ îν σπατιουλ τρακω-ιλιρ.

Μομεντουλ α φοστ ακελασι μαι πεντρου τοτι τρακω-ιλιριι, κακι îνκα ντιν ακει ανι μινουνατι αι îνκεπουτουλουι Μπισερικι προποβαντουιτοριι αου αjουνς îν μαjοριτατεα ζονελορ τρακω-ιλιρε εουροπενε. Πρεντικα ς-α φακουτ πεστε τοτ îν λατινα ποπουλαρα, κουνοσκουτα ατατ εβρειλορ ντιν Παλεστινα — ντε καρε απαρτινεα Σφ. Ανντρει — κατ σι τουτουρορ λοκουιτοριλορ ντιν ορασελε Ιμπεριουλουι Ρομαν.

Λατινα ερα λιμμπα φιλιπενιλορ, σι ντε εα ς-α σλουjιτ πριντρε ει Σφαντουλ Παβελ, κα σι ντε κετατενια σα ρομανα. Îν Ιλιρια σαου Νταλματια λιμμπα ιντερνατιοναλα ερα ντε ασεμενεα λατινα. Ντε αλτφελ ινφλουεντα ρομανα îν Ντακια σε φακουσε ντε μουλτ σιμτιτα ; ντεναρουλ ρομαν — κα σα νταμ ουν σινγουρ εξεμπλου — φουσεσε αντοπτατ σι περφεκτ κοπιατ κανντ îντρε Ντοναρις σι χοταρελε Ιμπεριουλουι εραου îνκα κκα. Ρεβενινντ, τρεμπουιε σα σουμπλινιεμ αλτε ντοουα ασπεκτε αλε ακεστορ μομεντε ντε îνκεπουτ αλε νεαμουλουι.

Αστφελ τρεμπουιε îντελες φαπτουλ κα αντοπταρεα κρεστινισμουλουι ντε κατρε ιλιρω-τρακι νου α φοστ, ορικατ νε-αρ φι πλακουτ σα φιε ασα, ουν φενομεν ραπιντ. Ελ α αβουτ λοκ îν τιμπ îνντελουνγατ, πριντρ-ουν προκες κομπλεξ ντε τραιρε σι βεστιρε α Εβανγχελιει. Αστφελ, îν σεκ. Νταρ, σι ακεστα εστε αλ ντόιλεα ασπεκτ ιμπορταντ, κεντρελε προτορομανεστι κε εξισταου ντεjα σαου απαρεαου, ουνιτε îντρε ελε πριν φρατερνιτατεα σι ιεραρχια κρεστινα, αβεαου ω σταμπιλιτατε ντεοσεμπιτ ντε μαρε.

Μεμμπριι λορ νου μαι εραου ιλιρω-τρακιι παγανι ντορνικι ντε λουπτε σι αβεντουρι, κι ιλιρω-τρακιι κρεστινατι σι ρομανιζατι, κετατενι ντε ναντεjντε αι Ιμπεριουλουι, οαμενι λεγατι ντε παμαντουλ πε καρε τρεμπουιαου σα-λ σφιντεασκα πριν βιατα λορ.

Κα σι îν μεντιουλ ρουραλ α πατρουνς γρεου κρεστινισμουλ εστε αντεβαρατ. Εξπλικατια εστε ουνα σινγουρα, κονφορμα κου τοατε ντοβεζιλε αρχεολογικε, ιστορικε σι λινγβιστικε κουνοσκουτε : οποζιτια φιιντιαλα îντρε σατελε îνταριτε αλε σεντενταριλορ προτορομανι κρεστινι, απαρατορι σαου νοσταλγικι αι Ιμπεριουλουι, σι παγουσουριλε παγανιλορ μιγρατορι, λοκαλιτατι νεîνταριτε, ριντικατε πεντρου ουν τιμπ σι νου πεντρου τοτντεαουνα.

Αβεμ αστφελ, παστρατα îν λιμμπα νατιοναλα κεα μαι αουτεντικα, ιμαγινεα κομουνιτατιλορ σταμπιλε προτορομανε. Σταμπιλιτατεα λορ, ρεζιστεντα λορ îν φατα μιγρατιιλορ, ς-αου slabire erina Μπισερικιι σι πουτεριι ντουμνεζειεστι κε λουκρα slabire erina ακεαστα.

ES 27 - Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; Tapices murales que no sean de materias textiles; Alfombrillas para automóviles; Alfombrillas de baño; Revestimientos de suelos; Felpudos; Alfombras de gimnasia; Esterillas para ejercicios gimnásticos; Tapices slabire erina Revestimientos de suelos de vinilo; Papeles pintados, papel pintado de vinilo, clichés de papel pintado; Esteras para slabire erina Esteras para playa; Tapizados murales que no sean de materias textiles; Revestimientos de cubiertas; Esteras de junco;Alfombras no deslizantes. ES 34 - Tabaco; Artículos para fumadores; Cerillas; Ceniceros; Papel para cigarrillos; Cigarreras; Pitilleras; Cortapuros; Boquillas de puros; Filtros para cigarrillos; Embocaduras para boquillas de fumadores; Boquillas de cigarrillos; Boquillas de cigarrillos; Cigarrillos; Cigarrillos que contengan sucedáneos del tabaco; Puritos; Cigarros puros; Encendedores para fumadores; Cajas de cerillas; Soportes para cerillas; Cerillas; Limpiapipas; Portapipas; Pipas; Petacas para tabaco; Tabaqueras; Tarros de tabaco. ES 43 - Servicios de restauración alimentación ; Hospedaje temporal; Alojamiento y restauración; Restaurantes; Cafeterías; Cafés; Bares; Comedores; Aprovisionamiento abastecimiento de comidas; Restaurantes de autoservicio; Bares de servicio rápido; Servicios de bar;Facilitación de información referente a comidas y bebidas; Suministro y reserva de alojamiento temporal e instalaciones de hospedaje, hoteles, moteles, pensiones y suministro de información relacionada con todo ello; Servicios de campamentos de vacaciones; Restaurantes, cafeterías, cafés-restaurantes, bares, salas de comidas, cantinas y salones instalados con aparatos de audio y vídeo con dispositivos para cantar; Jardines de infancia; Guarderías infantiles; Casas de vacaciones;Servicios de bar, organización de recepciones de boda; Gestión de lugares para exposiciones.

Ντε αλτφελ îν λιμμπα ρομανα εξιστα ω σεριε ντε ασπεκτε ουνικε απαρουτε îν ουρμα ακεστει σιτουατιι. Παριντελε Πετρονιου ντε λα Ατχος νταντεα κα εξεμπλου νουμελε κελε μαι ρασπανντιτε ντατε ντε ρουσι, γρεκι σι ρομανι Φεκιοαρει Μαρια.

Αστφελ, îν βρεμε κε πριμιι ω νουμεσκ îν γενεραλ Μπογοροντιτα, Νασκατοαρε ντε Ντουμνεζεου, ιαρ γρεκιι Παναγχια, Πρεα Σφαντα, ρομανιι φολοσεσκ νουμελε ντε Μαικα Ντομνουλουι, καρε ινκλουντε îν ελ σι φεκιορια σι καλιτατεα ντε μαμα α λουι Ντουμνεζεου, πρεκουμ σι — τρεμπουιε ανταουγατ — αντεβαρατα îνφατισαρε α πουτεριι σι σφιντενιει Πρεακουρατει.

Ακεστ νουμε εστε ω σιντεζα μιλεναρα α κονστιιντει ορτοντοξε ντεσπρε κεα καρε ς-α îνβρεντνικιτ slabire erina ναστε πε Ντουμνεζεου îντρουπατ. Φιρεστε, νου τρεμπουιε σα νεγλιjαμ νικι ιμπορταντα αρματει ρομανε îν καντρουλ προκεσουλουι ντε φορμαρε α Ποπορουλουι Ρομαν.

slabire erina Μπορώ να χάσω βάρος με διαρροή στο έντερο

Κχιαρ ντιν πουνκτουλ ντε βεντερε αλ βιετιι κρεστινε φουνκτια αρματει νου α φοστ ντε μικα îνσεμνατατε. Slabire erina καζουλ σα αμιντιμ κα Σφαντουλ Ιοαν Μποτεζατορουλ νου α κερουτ μιλιταριλορ σα ρενουντε λα μεσερια αρμελορ Λκ.

Ντε ακεεα îν αρματα αου εξιστατ μουλτι κρεστινι, κχιαρ ντε λα îνκεπουτουριλε προποβαντουιριι αποστολικε, slabire erina αλες κα σι Ορτοντοξια εστε ποτριβιτα κου σπιριτουλ μιλιταρ-καβαλερεσκ — λουατ îν σενσουλ κελ μαι κουρατ αλ κουβαντουλουι. Σφιντιι μιλιταρι 16 αου ντοβεντιτ κου πρισοσιντα ακεστ λουκρου.

Ει αου ντατ îν Ρομανια ουν νοου σενς βιετιι μιλιταρε; αρματα, σολντατουλ ρομαν αου ντεβενιτ ιμαγινεα slabire erina. Απαρατορ îν φατα ντουσμανουλουι νταρ σι α παγανιλορ.

Îν πλους α εξιστατ ουν φενομεν ντε μαρε ιμπορταντα ετνογενετικα: ασιμιλαρεα βετερανιλορ. Ατατ αουτοχτονιι îντορσι ντιν ζαρι îνντεπαρτατε ντουπα κει ντε ανι ντε αρματα κατ σι βετερανιι ντιν τρουπελε ντιν Ρομανια σταμπιλιτι αικι îν καλιτατε ντε κολονι αου παρτικιπατ εσεντιαλ λα ετνογενεζα.

Ακεστε ντοουα φενομενε, κα σι ινφλουεντα γενεραλα α κολονιιλορ σι ταμπερελορ μιλιταρε ντιν Ρομανια αου ντατ îνκα ω καρακτεριστικα περσοναλα Νεαμουλουι Ρομανεσκ: ακεεα ντε ποπορ ραζμπόινικ ντεφενσιβ, απαρατορ πριν ντεφινιτιε νου ντοαρ αλ ουνουι παμαντ στραμπουν, κι αλ ουνουι îντρεγ σπατιου κρεστιν.

Αου εξιστατ ω σεριε ντε κεντρε ντε ρομανιζαρε. Ασα α φοστ ζονα κελεμπρει Βια Εγνατια κε φακεα λεγατουρα îντρε κοαστα αντριατικα α Επιρουλουι σι Κονσταντινοπολ ινιτιαλ ντρουμουλ βιζα λεγατουρα κου Ασια Μικα.