Το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος. Αιτίες και συμπτώματα αναιμίας


Έχουν αναφερθεί σπάνιες περιπτώσεις ραβδομυόλυσης σε ασθενείς που έλαβαν αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης II. Υδροχλωροθειαζίδη Οι ακόλουθες πρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί στην εμπειρία μετά την κυκλοφορία στην αγορά με υδροχλωροθειαζίδη: Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, νεφρική διαταραχή, απλαστική αναιμία, πολύμορφο ερύθημα, πυρεξία, μυϊκός σπασμός, εξασθένιση, οξύ γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας, ανεπάρκεια μυελού των οστών, επιδείνωση του ελέγχου του διαβήτη, υποκαλιαιμία, αυξημένα λιπίδια του αίματος, υπονατριαιμία, υπομαγνησιαιμία, υπερασβεστιαιμία, υποχλωραιμική αλκάλωση, ανικανότητα, προβλήματα όρασης.

Παρατηρήθηκαν παθολογικές αλλαγές στον παραθυρεοειδή αδένα ασθενών με υπερασβεστιαιμία και υποφωσφαταιμία σε μερικούς ασθενείς σε παρατεταμένη θεραπεία με θειαζίδη.

συνταγές κετο διατροφής

Εάν εμφανιστεί υπερασβεστιαιμία, απαιτείται περαιτέρω διαγνωστική αξιολόγηση. Διεξήχθη μια μελέτη φαρμακοκινητικής αλληλεπίδρασης φαρμάκου-φαρμάκου για την αντιμετώπιση του δυναμικού φαρμακοκινητικής αλληλεπίδρασης μεταξύ του τριπλού συνδυασμού, του Exforge HCT και των αντίστοιχων 3 διπλών συνδυασμών.

Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σχετική αλληλεπίδραση. Αμλοδιπίνη Επιπτώσεις άλλων φαρμάκων στην αμλοδιπίνη Αναστολείς του CYP3A Η συγχορήγηση με αναστολείς του CYP3A μέτρια και ισχυρή έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη συστηματική έκθεση στην αμλοδιπίνη και μπορεί το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος απαιτήσει μείωση της δόσης. Παρακολουθήστε για συμπτώματα υπότασης και οιδήματος όταν συγχορηγείται αμλοδιπίνη με αναστολείς του CYP3A για να προσδιορίσετε την ανάγκη προσαρμογής της δόσης [βλ.

Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να παρακολουθείται στενά όταν συγχορηγείται αμλοδιπίνη με επαγωγείς CYP3A. Επίδραση της αμλοδιπίνης σε άλλα φάρμακα Σιμβαστατίνη Η συγχορήγηση σιμβαστατίνης με αμλοδιπίνη αυξάνει τη συστηματική έκθεση της σιμβαστατίνης. Ανοσοκατασταλτικά Η αμλοδιπίνη μπορεί να αυξήσει τη συστηματική έκθεση της κυκλοσπορίνης ή της τακρόλιμους το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος συγχορηγείται. Συνιστάται τακτική παρακολούθηση των χαμηλών επιπέδων κυκλοσπορίνης και τακρόλιμους στο αίμα και προσαρμόστε τη δόση όταν χρειάζεται [βλ.

Βαλσαρτάνη Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές αλληλεπιδράσεις όταν η βαλσαρτάνη συγχορηγήθηκε με αμλοδιπίνη, ατενολόλη, σιμετιδίνη, διγοξίνη, φουροσεμίδη, γλυβουρίδη, υδροχλωροθειαζίδη ή ινδομεθακίνη. Ο συνδυασμός βαλσαρτάνης-ατενολόλης ήταν πιο αντιυπερτασικός από οποιοδήποτε από τα δύο συστατικά, αλλά δεν μείωσε τον καρδιακό ρυθμό περισσότερο από ότι η ατενολόλη μόνο.

In vitro Μελέτες μεταβολισμού έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση φαρμάκων που προκαλείται από το CYP μεταξύ της βαλσαρτάνης και των συγχορηγούμενων φαρμάκων είναι απίθανη λόγω της χαμηλής έκτασης του μεταβολισμού [βλ. Φαρμακοκινητική - Βαλσαρτάνη ]. Η συγχορήγηση βαλσαρτάνης και βαρφαρίνης δεν άλλαξε τη φαρμακοκινητική της βαλσαρτάνης ή τη χρονική πορεία των αντιπηκτικών ιδιοτήτων της βαρφαρίνης. Κάλιο : Η ταυτόχρονη χρήση βαλσαρτάνης με άλλους παράγοντες που μπλοκάρουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, διουρητικά καλίου-καλίου π.

αλβουμίνη αδυνατίσματος

Εάν θεωρηθεί απαραίτητη η ταυτόχρονη φαρμακευτική αγωγή, συνιστάται παρακολούθηση του καλίου στον ορό. Μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων κυκλοοξυγενάσης-2 αναστολείς COX-2 : Σε ασθενείς που είναι ηλικιωμένοι, η μείωση του όγκου συμπεριλαμβανομένων εκείνων που λαμβάνουν διουρητική θεραπεία ή με μειωμένη νεφρική λειτουργία, η συγχορήγηση ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων COX-2, με ανταγωνιστές του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης II, συμπεριλαμβανομένης της βαλσαρτάνης, μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίαςσυμπεριλαμβανομένης πιθανής οξείας νεφρικής ανεπάρκειας.

Αυτά τα αποτελέσματα είναι συνήθως αναστρέψιμα. Παρακολουθείτε περιοδικά τη νεφρική λειτουργία σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με βαλσαρτάνη και ΜΣΑΦ. Η αντιυπερτασική δράση των ανταγωνιστών του υποδοχέα της αγγειοτενσίνης II, συμπεριλαμβανομένης της βαλσαρτάνης, Η συνταγή της γιαγιάς για να κάψετε λίπος στην κοιλιά να μετριαστεί από τα ΜΣΑΦ συμπεριλαμβανομένων εκλεκτικών αναστολέων COX Διπλός αποκλεισμός του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης RAS : Ο διπλός αποκλεισμός του RAS με αποκλειστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης, αναστολείς ΜΕΑ ή αλισκιρένη σχετίζεται με αυξημένους κινδύνους υπότασης, υπερκαλιαιμίας και μεταβολών στη νεφρική λειτουργία συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία.

Οι περισσότεροι ασθενείς που το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος το συνδυασμό δύο αναστολέων RAS δεν λαμβάνουν κανένα πρόσθετο όφελος σε σύγκριση το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος τη μονοθεραπεία. Γενικά, αποφύγετε τη συνδυασμένη χρήση αναστολέων RAS. Παρακολουθήστε στενά την αρτηριακή πίεση, τη νεφρική λειτουργία και τους ηλεκτρολύτες σε ασθενείς με Exforge HCT και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν το RAS. Μην συγχορηγείτε την αλισκιρένη με το Exforge HCT σε ασθενείς με διαβήτη.

Αποφύγετε τη χρήση αλισκιρένης με Exforge HCT σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία GFR Βαλσαρτάνη - Υδροχλωροθειαζίδη Λίθιο : Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στις συγκεντρώσεις λιθίου στον ορό και τοξικότητα λιθίου κατά την ταυτόχρονη χορήγηση λιθίου με ανταγωνιστές υποδοχέα αγγειοτενσίνης II ή θειαζίδες. Παρακολουθήστε τα επίπεδα λιθίου σε ασθενείς που λαμβάνουν Exforge HCT.

Υδροχλωροθειαζίδη Όταν χορηγούνται ταυτόχρονα τα ακόλουθα φάρμακα μπορεί να αλληλεπιδράσουν με θειαζιδικά διουρητικά: Αντιδιαβητικά φάρμακα από του στόματος παράγοντες και ινσουλίνη : Μπορεί να απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας του αντιδιαβητικού φαρμάκου. Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα ΜΣΑΦ και εκλεκτικοί αναστολείς COX-2 : Όταν το Exforge HCT και οι μη στεροειδείς αντιφλεγμονώδεις παράγοντες χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, ο ασθενής θα πρέπει να παρακολουθείται στενά για να προσδιορίσει εάν επιτυγχάνεται το επιθυμητό αποτέλεσμα του διουρητικού.

κουρασμένος και ανίκανος να χάσει βάρος

Καρβαμαζεπίνη : Μπορεί να οδηγήσει σε συμπτωματική υπονατριαιμία. Ρητίνες ανταλλαγής ιόντων : Η κλιμάκωση της δόσης της υδροχλωροθειαζίδης και των ιονανταλλακτικών ρητινών π.

Κυκλοσπορίνη : Η ταυτόχρονη θεραπεία με κυκλοσπορίνη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο επιπλοκών υπερουριχαιμίας και τύπου ουρικής αρθρίτιδας. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Εμβρυϊκή τοξικότητα Κατηγορία εγκυμοσύνης Δ Η χρήση φαρμάκων που δρουν στο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου τριμήνου της εγκυμοσύνης μειώνει τη νεφρική λειτουργία του εμβρύου και αυξάνει την εμβρυϊκή και νεογνική νοσηρότητα και θάνατο.

Το ολιγοϋδράμνιο που προκύπτει μπορεί να συσχετιστεί με υποπλασία του πνεύμονα του εμβρύου και με σκελετικές παραμορφώσεις.

Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες στα νεογνά περιλαμβάνουν υποπλασία του κρανίου, ανουρία, υπόταση, νεφρική ανεπάρκεια και θάνατο. Όταν εντοπιστεί εγκυμοσύνη, διακόψτε το Exforge HCT το συντομότερο δυνατό [βλ Χρήση σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ].

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δωρεά αίματος

Σε ασθενείς με ενεργοποιημένο σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης, όπως ασθενείς με έλλειψη όγκου ή αλάτι που λαμβάνουν υψηλές δόσεις διουρητικών, μπορεί να εμφανιστεί συμπτωματική υπόταση σε ασθενείς που λαμβάνουν αποκλειστές υποδοχέων αγγειοτενσίνης. Διορθώστε αυτήν το δρεπανοκύτταρο σας κάνει να χάσετε βάρος κατάσταση πριν από τη χορήγηση του Exforge HCT.

Το Exforge HCT δεν έχει μελετηθεί σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, πρόσφατο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή αιμοκάθαρση. Ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου ασθενείς που λαμβάνουν βαλσαρτάνη έχουν συνήθως κάποια μείωση της αρτηριακής πίεσης, αλλά η διακοπή της θεραπείας λόγω της συνεχιζόμενης συμπτωματικής υπότασης συνήθως δεν είναι απαραίτητη όταν ακολουθούνται οι οδηγίες δοσολογίας.

Δεδομένου ότι η αγγειοδιαστολή που προκαλείται από την αμλοδιπίνη είναι σταδιακή στην έναρξη, η οξεία υπόταση σπάνια έχει αναφερθεί μετά από χορήγηση από το στόμα.

Τι Θα Συμβεί Στο Σώμα Αν Τρώτε 1 Κουταλιά Ελαιόλαδο Τη Μέρα!

Μην ξεκινήσετε τη θεραπεία με το Exforge HCT σε ασθενείς με στένωση αορτής ή μιτροειδούς ή αποφρακτική υπερτροφική καρδιομυοπάθεια. Εάν εμφανιστεί υπερβολική υπόταση με το Exforge HCT, ο ασθενής πρέπει να τοποθετηθεί σε ύπτια θέση και, εάν είναι απαραίτητο, να δοθεί ενδοφλέβια έγχυση φυσιολογικού ορού. Μια παροδική υποτασική απόκριση δεν αποτελεί αντένδειξη για περαιτέρω θεραπεία, η οποία συνήθως μπορεί να συνεχιστεί χωρίς δυσκολία μόλις σταθεροποιηθεί η αρτηριακή πίεση.

Μειωμένη νεφρική λειτουργία Αλλαγές στη νεφρική λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, μπορεί να προκληθούν από φάρμακα που αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτενσίνης και από διουρητικά.

Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης: τεχνική, τιμές και πολλά άλλα.

Ασθενείς των οποίων η νεφρική λειτουργία μπορεί να εξαρτάται εν μέρει από τη δραστηριότητα του συστήματος ρενναγγειοτασίνης π. Παρακολουθήστε περιοδικά τη νεφρική λειτουργία σε αυτούς τους ασθενείς. Εξετάστε το ενδεχόμενο διακοπής ή διακοπής της θεραπείας σε ασθενείς που εμφανίζουν κλινικά σημαντική μείωση της νεφρικής λειτουργίας στο Exforge HCT [βλ. Μερικοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν αναπτύξει αυξήσεις καλίου στη βαλσαρτάνη.

Exforge HCT

Αυτές οι επιδράσεις είναι συνήθως μικρές και παροδικές και είναι πιο πιθανό να εμφανιστούν σε ασθενείς με προϋπάρχουσα νεφρική δυσλειτουργία. Η υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να προκαλέσει υποκαλιαιμία και υπονατριαιμία. Η υπομαγνησιαιμία μπορεί να οδηγήσει σε υποκαλιαιμία που φαίνεται δύσκολο να αντιμετωπιστεί παρά την επανάληψη καλίου. Φάρμακα που αναστέλλουν το σύστημα ρενίνης-αγγειοτασίνης μπορεί να προκαλέσουν υπερκαλιαιμία. Παρακολουθείτε περιοδικά τους ηλεκτρολύτες ορού.

Ήπιο εγκεφαλικό: Γνωρίστε τους κινδύνους του και πολλά άλλα

Εάν η υποκαλιαιμία συνοδεύεται από κλινικά σημεία π. Συνιστάται διόρθωση της υποκαλιαιμίας και τυχόν συνυπάρχουσας υπομαγνησιαιμίας πριν από την έναρξη των θειαζιδίων. Αντίδραση υπερευαισθησίας Αντιδράσεις υπερευαισθησίας στην υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό αλλεργίας ή βρογχικού άσθματος, αλλά είναι πιο πιθανό σε ασθενείς με τέτοιο ιστορικό.

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος Τα θειαζιδικά διουρητικά έχουν αναφερθεί ότι προκαλούν επιδείνωση ή ενεργοποίηση του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου.

Ήπιο εγκεφαλικό: Μάθετε τους κινδύνους του και περισσότερα ▷➡️ Ανακαλύψτε στο Διαδίκτυο ▷➡️

Αλληλεπίδραση λιθίου Έχουν αναφερθεί αυξήσεις στις συγκεντρώσεις λιθίου στον ορό και τοξικότητα λιθίου με ταυτόχρονη χρήση βαλσαρτάνης ή θειαζιδικών διουρητικών. Μεταβολικές ανισορροπίες Η υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να μεταβάλει την ανοχή στη γλυκόζη και να αυξήσει τα επίπεδα χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων στον ορό.

Η υδροχλωροθειαζίδη μπορεί να αυξήσει τα επίπεδα ουρικού οξέος στον ορό λόγω μειωμένης κάθαρσης ουρικού οξέος και μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την υπερουριχαιμία και να προκαλέσει ουρική αρθρίτιδα σε ευαίσθητους ασθενείς.

Η υδροχλωροθειαζίδη μειώνει την απέκκριση ασβεστίου στα ούρα και μπορεί να προκαλέσει αύξηση του ασβεστίου στον ορό. Παρακολουθήστε τα επίπεδα ασβεστίου σε ασθενείς με υπερασβεστιαιμία που λαμβάνουν Exforge HCT. Οξεία μυωπία και γλαύκωμα δευτερογενούς κλεισίματος γωνίας Η υδροχλωροθειαζίδη, ένα σουλφοναμίδιο, μπορεί να προκαλέσει ιδιοσυγκρασιακή αντίδραση, με αποτέλεσμα οξεία παροδική μυωπία και οξύ γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας.

χάνετε βάρος κατά τη διάρκεια του θηλασμού

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν οξεία έναρξη μειωμένης οπτικής οξύτητας ή οφθαλμικού πόνου και συνήθως εμφανίζονται εντός ωρών έως εβδομάδων από την έναρξη του φαρμάκου. Το ακατέργαστο γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια όρασης. Η κύρια θεραπεία είναι η διακοπή της υδροχλωροθειαζίδης το συντομότερο δυνατό. Μπορεί να χρειαστεί να εξεταστούν ταχέως ιατρικές ή χειρουργικές θεραπείες εάν η ενδοφθάλμια πίεση παραμένει ανεξέλεγκτη.

Οι παράγοντες κινδύνου για ανάπτυξη οξέος γλαύκωμα κλεισίματος γωνίας μπορεί να περιλαμβάνουν ιστορικό αλλεργίας σουλφοναμίδης ή πενικιλλίνης.

Ψηφιακό Τεκμήριο

Εγκυμοσύνη Οι γυναίκες ασθενείς σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να ενημερώνονται για τις συνέπειες της έκθεσης στο Exforge HCT κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Συζητήστε τις επιλογές θεραπείας με γυναίκες που σχεδιάζουν να μείνουν έγκυες.

Οι ασθενείς θα πρέπει να κληθούν να αναφέρουν εγκυμοσύνες στους γιατρούς τους το συντομότερο δυνατό. Συμπτωματική υπόταση Ένας ασθενής που λαμβάνει Exforge HCT θα πρέπει να προειδοποιείται ότι ζαλάδα μπορεί να συμβεί, ειδικά κατά τις πρώτες μέρες της θεραπείας, και ότι θα πρέπει να αναφερθεί στον θεράποντα ιατρό.